Back to top
• ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ

ΟΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Το όρος Καστανιά βρίσκεται στο χωριό μας, δεξιά της Εθνικής οδού Τριπόλεως – Πύργου και έχει υψόμετρο 1200μέτρα. Εκεί βρίσκεται η Ι. Μ. Βλαχερνών (Παναγία η Βλαχέρνα), που ήταν και η αιτία για να πάρει το όνομα ΒΛΑΧΕΡΝΑ το χωριό μας, το έτος 1927. Πλησίον της Μονής βρίσκεται πηγή ύδατος σε υψόμετρο 1100μέτρα, η γνωστή Βρύση της Καστανιάς με το κρύο νερό της.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ (ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ)

(Απόσπασμα από το βιβλίο ΤΟ «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ» του Δημητρίου Β. Δρακόπουλου-1994)

ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΗ

Εις το «Μοναστηράκι» αυτό της Καστανιάς, εντός κοίλου σπηλαίου εις υψόμετρον 1200μ. ασκήτευσεν ο ιδρυτής του, ιερομόναχος Λεόντιος το όνομα, από την Στεμνίτσαν της Γορτυνίας, της οικογένειας των Πασομεναίων. Πότε ακριβώς ασκήτευσε δεν είναι γνωστόν. Ουδέν λείψανον και σχετικόν στοιχείον της παλαιάς Μονής υπάρχει, πλην του τάφου του, που ευρίσκεται εις το μέσο του σημερινού Ναού και της Αγίας Εικόνος.

ΝΕΑ ΜΟΝΗ

Το έτος 1902 εκτίσθη ο Ναός της Νέας Μονής, επ΄ ονόματι της «Καταθέσεως της τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου εν Βλαχέρνοις», ως «Παναγία η Βλαχέρνα» και της «Ζωοδόχου Πηγής». Άνω της εισόδου του Ναού είναι εντοιχισμένη από της κτίσεως μαρμάρινη πλάκα, που φέρει χαραγμένον σταυρόν, την χρονολογία 1902-έτος κτήσεως- και τα γράμματα Β.Δ., αρχικά του ονοματεπώνυμου του κτίτορος Βασιλείου Δρακοπούλου του Αναστασίου. Ούτως εγεννήθη το 1866 εν Μπεζενίκω (Βλαχέρνα σήμερον) από γονείς γεωργοποιμένας, των οποίων ακολούθησε το επάγγελμα. Από την νεότητα του ασχολείτο εις το όρος Καστανιά με το ποίμνιό του και με την καλλιέργειαν και βελτίωσιν των αγρών του, που είχεν εις το όρος και άλλας περιοχάς του χωρίου του.

Η ΜΟΝΑΧΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Το έτος 1933 εκτίσθη το κελλί με προσωπικήν εργασίαν του Βασιλείου Αν. Δρακοπούλου, του Παναγιώτου Γ. Δρακοπούλου και μελών των οικογενειών των και με χρηματικήν συνδρομήν από έρανον, τον οποίον έκαμεν η τότε μονάζουσα Μαγδαληνή, με την βοήθειαν της Αικατερίνης χήρας Βασ. Καρούντζου. Η μοναχή Μαγδαληνή, κατά κόσμον Κατίνα Λαμπρινοπούλου, κατήγετο από την Βυτίναν και έμεινεν εις την Μονήν επί δύο περίπου έτη.

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

Κάτω από την εξέδραν του προαυλίου του Ναού εκτίσθη κατά το έτος 1966 το εκκλησάκι της Φανερωμένης, όπου έχει εναποτεθή η ιερά Εικών, η οποία ευρέθη εις την κρύπτην, που είναι εις το ιερόν τούτου και έχει καλυφθή με εικόνα της Θεοτόκου. Η ανέγερσις του Ναού έγινε με δαπάνην της οικογενείας του Γεωργίου Χρ. Δημοπούλου και των εν Η.Π.Α. αδελφών του Ιωάννου και Δημητρίου, τέκνων του Χρήστου Δημοπούλου, του γερομπάρμπα Χρήστου, που εβοήθησε για την μεταφοράν των πλακιδίων του δαπέδου του Ναού της Μονής από το χωριό εις την Μονήν.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Με το θέλημα του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου την χάριν και την προστασίαν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, που άρχισε να γίνεται η μετάβασις των προσκυνητών εις το «Μοναστηράκι» από αυτοκινητόδρομον και με το έργο αυτό, επραγματοποιήθη όνειρον του αιωνίας μνήμης κτίτορος της Νέας Μονής και εδικαιώθησαν προσδοκίαι και ικανοποιήθησαν επιθυμίαι των μετά τον θάνατον αυτού ανακαινιστών, συνδρομητών και προσκυνητών της ιεράς Μονής. Ημέρα Τετάρτη, 12η Ιουνίου 1991, αρχίζουν αι εργασίαι του αυτοκινητοδρόμου δια το «Μοναστηράκι» από τους πρόποδας του όρους Καστανιά, εις την περιοχήν «δέντρο». Η απόστασις του δρόμου από το «δέντρο» μέχρι την ιεράν Μονήν είναι 4.319μέτρα.