Back to top
Play
Prev
Next
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, 2014 στις 11:38μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 στις 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Βλαχέρνας, θα υπάρχει άτομο από την υπηρεσία, όπου οι κάτοχοι αιγοπροβάτων θα μπορούν να δηλώσουν το ζωικό κεφάλαιο.
Η υποχρέωση διενέργειας απογραφής και κοινοποίησής της στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ισχύει για όλους τους κατόχους εκμεταλλεύσεως αιγοπροβάτων, ακόμη και αν έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο, εφόσον δεν έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής λειτουργίας.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους παρακαλούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι κατά την προσέλευσή τους να προσκομίζουν πλήρως και σωστά ενημερωμένο το μητρώο εκμετάλλευσης με τις μεταβολές και απογραφή ζωικού πληθυσμού. Μη ενημερωμένα μητρώα δεν θα γίνονται δεκτά.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα:
(Δ/νση Κτηνιατρικής Περ. Πελοποννήσου και Τμήμα Κτην/κής Αρκαδίας)
2710.222520 και 2710222897
Αγροτικό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεβιδίου
27960.22291

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, 2014 στις 1:04πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2012 – 2014 ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, η εκ του καταστατικού υποχρεωτική συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Βλαχερναίων, με την Εξελεγκτική Επιτροπή, με αφορμή την επικείμενη τακτική Γενική Συνέλευση και την διενέργεια εκλογών για νέο Δ.Σ. στις 3 Δεκεμβρίου 2014. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο γραφείο του Συλλόγου (Σωκράτους 79-81 Αθήνα). Από την Εξελεγκτική Επιτροπή παραβρέθηκαν οι Νικόλαος Καβουρίνος και Βασίλειος Λολώνης, οι οποίοι σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, προέβησαν σε έλεγχο του οικονομικού απολογισμού των Εσόδων –Εξόδων (2012-2014) και συνέταξαν την έκθεσή τους, που θα διαβιβαστεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Θυμίζουμε πως η τακτική Γενική Συνέλευση και η διενέργεια εκλογών για νέο Δ.Σ., θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, στο γραφείο του Συλλόγου (Σωκράτους 79-81 Αθήνα) και ώρα 5:00 το απόγευμα.

IMAG0463

IMAG0465

IMAG0464

IMAG0466

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, 2014 στις 9:53μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
Μέχρι την 30-11-2014, οι αιτήσεις για το ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ΑΕ υπενθυμίζει στους πελάτες που κάνουν χρήση Αγροτικού Τιμολογίου ότι θα πρέπει μέχρι 30-11-2014 να προσκομίσουν στα αρμόδια Καταστήματα ΔΕΗ, τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, για τα οποία έχουν ενημερωθεί εγγράφως με σχετική επιστολή. Ειδικότερα:

Α. Οι πελάτες που κάνουν χρήση του Αγροτικού Τιμολογίου για άρδευση, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 145893/12-05-2014 (περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας), υποχρεούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

1.    Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής ή του κωδικού εγγραφής στο ΕΜΣΥ, ή

2.    Tον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης αδειοδότησης για τη σχετική άδεια χρήσης νερού, ή

3.    Tον αριθμό πρωτοκόλλου ή/και τον κωδικό άδειας χρήσης σε ισχύ της υδροληψίας, ή

4.    Βεβαίωση άρδευσης της εγκατάστασής από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωσή τους με την οποία θα δεσμεύονται ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού και του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1). Η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν μπορεί να ξεπερνά την 31-05-2016.

Β. Αντίστοιχα, οι αγροτικοί πελάτες λοιπών χρήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

·     στην περίπτωση φυσικού προσώπου:

-    Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

-    Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ και

-    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης

·     στην περίπτωση νομικού προσώπου:

-     Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας

-    Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ της εταιρείας και

-    Αντίγραφο του πιο πρόσφατου καταστατικού της εταιρείας, με τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου, κατά τόπο, Πρωτοδικείου

Επιπλέον, οι αγροτικοί πελάτες λοιπών χρήσεων, στην περίπτωση που προσκομίσουν δικαιολογητικά σε διαφορετικό όνομα από αυτό του μέχρι σήμερα συμβεβλημένου πελάτη μας, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν νέο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) και να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας. Ομοίως, η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 31-05-2016.

Και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες αγροτικών πελατών, αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι 30-11-2014, η ΔΕΗ θα είναι στη  δυσάρεστη εκ του νόμου θέση να προβεί σε διακοπή της χορήγησης του Αγροτικού Τιμολογίου στις υπόψη παροχές.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό θα συνεχίσει να προσφέρει αδιάλειπτα ηλεκτροδότηση για την οποία όμως η τιμολόγηση της κατανάλωσης θα γίνεται με βάση το προσήκον για τη χρήση των εγκαταστάσεων τιμολόγιο και όχι βάσει του Αγροτικού Τιμολογίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τη γραμμή εξυπηρέτησης, 11 770 (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα).

*** Το Αγροτικό Τιμολόγιο – Διακοπτόμενο, χορηγείται σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που χρησιμεύουν και συντελούν με οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή προιόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 142196/10-11-87 περί «Μέτρων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού».  Σε κάθε περίπτωση, το Αγροτικό Τιμολόγιο χορηγείται ύστερα από αίτηση  του ενδιαφερομένου στην οικεία Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (ΔΕΒ) του αντίστοιχου Νομού, η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των αναγκαίων δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, 2014 στις 10:18πμ | Κατηγορία: Κοινωνικά | Ν.Δ.Κ.
ΠΕΝΘΗ

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68 ετών, ο Γεώργιος Λώλος

(σύζυγος Ευγενίας Τσαρουχά).

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στη Βλαχέρνα,

αύριο Σάββατο 22 Νοεμβρίου,

από ώρα 11:30 (στην Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου)

και η ακολουθία εξόδου θα τελεσθεί στις 13:30 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, 2014 στις 9:12πμ | Κατηγορία: Εκλογές | argy
Χρηματικά βοηθήματα σε πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, από τον ΟΓΑ.

Την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε 450 πολύτεκνες μητέρες, ασφαλισμένες στον ΟΓΑ. Στις πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες θα καταβληθεί χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ και θα τους δοθεί  τιμητικός έπαινος.

Η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων για τις πολύτεκνες μητέρες, ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ ξεκινά την Δευτέρα 24-11-2014 και θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 3-12-2014. Η δικαιούχος πολύτεκνη αγρότισσα μητέρα μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε  ΚΕΠ. Το  πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας. 

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης σχετικά με το Πρόγραμμα αυτό, δήλωσε:  «Για πρώτη φορά ο ΟΓΑ εφαρμόζει και υλοποιεί μέτρα προστασίας και στήριξης της αγρότισσας πολύτεκνης μητέρας, αναγνωρίζοντας τον Κοινωνικό και Εθνικό της ρόλο, ιδιαίτερα στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. O ΟΓΑ επιβραβεύει 450 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες, με χρηματικό βοήθημα 1.000 ευρώ σε κάθε μία και με προσωπικό έπαινο. Ως Διοίκηση συνεχίζουμε, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της κοινωνίας, ώστε οι ασφαλισμένοι μας να νοιώθουν  τον Οργανισμό, αρωγό και συμπαραστάτη τους».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα  Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων του ΟΓΑ σε πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες, ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να  έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, άγαμα, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Κάτοχοι βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Η δικαιούχος πολύτεκνη μητέρα, ασφαλισμένη στον ΟΓΑ θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου η ηλεκτρονική αίτηση να συμπληρωθεί σύμφωνα με αυτά :

α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς

β) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. θεωρημένα- σε ισχύ κατά την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης (ατομικό και τέκνων).

(Σημειώνεται ότι σε περίπτωση  που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων στον ΟΓΑ δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη στον ΟΓΑ μητέρα αλλά από τον ασφαλισμένο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί και το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου).

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

δ) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε δημόσια ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα).

ε) Βεβαίωση Σπουδών (αφορά τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές και σε δημόσια ΙΕΚ στην Ελλάδα για τα οποία δεν εκδίδεται «πάσο»).

στ) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου  (ΑΦΜ) της πολύτεκνης μητέρας.

ζ)  αντίγραφο εκκαθαριστικού   σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου  (ΑΦΜ) του πατέρα /συζύγου εφόσον υπάρχει πατέρας /σύζυγος. Σημειώνουμε ότι στους έγγαμους αναφέρονται  στο ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα  ΔΟΥ οι  ΑΦΜ  των συζύγων.

η) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας.

θ) Απόκομμα καταβολής εισφορών. Η προσκόμιση του δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του Α.Μ  ΟΓΑ.

Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση της αιτούσας.

Η Διοίκηση του ΟΓΑ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό μεγαλύτερο  των τετρακοσίων πενήντα  (450) ατόμων ως κριτήριο επιλογής καθορίστηκε η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr)

Από τη Διοίκηση ΟΓΑ

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, 2014 στις 11:40πμ | Κατηγορία: Κοινωνικά | Ν.Δ.Κ.
ΠΕΝΘΗ

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 85 ετών, ο Κώστας Θ. Κουνέλης.

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στην Βλαχέρνα,

αύριο Παρασκευή 21 Νοεμβρίου,

από ώρα 9:30 (στο σπίτι) και η ακολουθία εξόδου θα τελεσθεί

στις 13:30 στην Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου. 

Θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς.