Back to top

Αρχείο για Οικονομία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για το επίδομα που ανέρχεται έως 600 ευρώ για την ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, 2016 στις 3:57μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.
Ως “oικογένεια” θεωρούνται:
οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό οικογένειας.
 
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
• Σε εξακόσια (600,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως και
• Σε τριακόσια (300,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€).
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
• Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN.
• Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2016 για εισοδήματα του 2015).
• Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, έτους 2016 για εισοδήματα έτους 2015).
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
 
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
 
*** Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου (Βλαχέρνα, Δάρα, Κανδήλα, Καρδαρά, Κώμη, Λεβίδι, Λίμνη, Ορχομενός, Παλαιόπυργος, Παναγίτσα, Χωτούσσα). Επίσης αφορά και τα γειτονικά χωριά: Βυτίνα, Καμενίτσα, Νυμφασία, Πράσινο, Κάψια, Σιμιάδες, κ.α.

Προϋποθέσεις χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους 67αρηδες και άνω

Σάββατο, 6 Αυγούστου, 2016 στις 3:20μμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Οι ανασφάλιστοι που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στον ΟΓΑ για τη χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύψους 360 ευρώ (σχετική εγκύκλιος 7/2016).

VLAXERNA oga

Για τη χορήγηση του επιδόματος

ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.

Να μην λαμβάνει ή να μην δικαιούται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη των 360 ευρώ (σε περίπτωση που λαμβάνει μικρότερο ποσό από 360 ευρώ, θα του καταβάλλεται η διαφορά και αν η διαφορά είναι μέχρι 20 ευρώ δεν θα καταβάλλεται το επίδομα).

Να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 χρόνια.

Να έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 4.320 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 8.640 ευρώ.

Η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του να είναι κάτω από 90.000 ευρώ και το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης κινητής περιουσίας κάτω από 6.000 ευρώ.

Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου γίνεται με βάση τα εισοδήματα της δήλωσης του φορολογικού έτους που προηγείται της αίτησης. Στο ατομικό και στο οικογενειακό εισόδημα συνυπολογίζονται τα ποσά που έχει εισπράξει ή που δικαιούται να εισπράξει ο ίδιος και ο/η σύζυγος από βοηθήματα, οικονομικές ενισχύσεις ή άλλες συντάξεις ή επιδόματα, εκτός των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται στον νόμο. Συνυπολογίζεται επίσης κάθε άλλο εισόδημα και έσοδο που δεν έχει δηλωθεί, ακόμα και αν απαλλάσσεται από τον φόρο.

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:
α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.
γ. Το επίδομα ανεργίας.
δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

Η αίτηση για το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα γίνεται στον κατά τόπο ανταποκριτή του ΟΓΑ, στον οποίο θα προσκομίζονται και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ές, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητικής της ελευθερίας.
Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

Ο χρόνος έναρξης καταβολής της παροχής θα είναι η 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης-δήλωσης.

Η εφορία Τρίπολης (Δ.Ο.Υ.) μεταφέρεται στο κτίριο του ΚΤΕΛ Αρκαδίας

Τετάρτη, 15 Ιουνίου, 2016 στις 8:59πμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy
Στο κτίριο του ΚΤΕΛ Αρκαδίας θα στεγαστεί η Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, που θα είναι κλειστή για το κοινό από σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016. Η εφορία θα λειτουργήσει για το κοινό την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, όσων οι συναλλαγές έπρεπε να τακτοποιηθούν εντός του διαστήματος που η υπηρεσία θα είναι κλειστή, μετατίθενται για την Τρίτη  21/06 χωρίς πρόστιμα ή άλλες επιπτώσεις.
  KTEL ARKADIAS