Back to top

Αρχείο για Αγροτικά

Απώλειες για τους αγρότες της περιοχής μας, από την συνεχή ανομβρία.

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου, 2017 στις 5:11μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Σοβαρά προβλήματα έχουν ανακύψει στις καλλιέργειες από την παρατεταμένη ανομβρία. Η παρατεταμένη ανομβρία και η γενικότερη λειψυδρία που παρατηρήθηκε φέτος, έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική απώλεια παραγωγής στις ελαιοκαλλιέργειες, δεντροκαλλιέργειες, κλπ. Η έλλειψη βροχοπτώσεων το τελευταίο χρόνο έχουν χαμηλώσει πολύ τον υδροφόρο ορίζοντα. Η ίδια αγωνία διακατέχει και τους κτηνοτρόφους καθώς δεν υπάρχει χλωρίδα για βόσκηση. Χωρίς βλάστηση δεν μπορούν να επιζήσουν τα μελίσσια ούτε και τα θηράματα. Οι επιπτώσεις στη γεωργία, τη κτηνοτροφία και στο φυσικό περιβάλλον είναι μεγάλες και οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα θα υποστούν ζημιές, στην περιοχή μας.

Ηλεκτρονική πλέον η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, 2017 στις 9:10πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2724 Β΄) η υπ’ αριθμ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 9497/104760/20-8-2014 υπουργικής απόφασης ΦΕΚ (Β΄ 2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων».

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενημερώνει για τα ακόλουθα:

•  Η ηλεκτρονική εφαρμογή της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων τίθεται σε εφαρμογή από 18 Σεπτεμβρίου 2017.

• Από 18 Σεπτεμβρίου 2017 η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα γίνεται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κάτοχο πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

• Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες, με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη, καθώς και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευ τικών προϊόντων.

• Σε μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που: α) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000 τ.μ.) και β) δεν φέρουν εικονόγραμμα κινδύνου με νεκροκεφαλή και χιαστή οστά, εκδίδεται συνταγή ή τη στιγμή της πώλησης γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή στη ψηφιακή υπηρεσία της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων της περιοχής σας.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε τις υπ’ αριθμ. 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ 2310 Β΄) και 8670/83089/1-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις για ενημέρωση και εφαρμογή τους.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αρκαδίας
Απόστολος Γιαννόπουλος

Ανακοίνωση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σχετικά με τους ελέγχους χρήσης υδάτων γεωργών που υδροδοτούνται από Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων για το 2017

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου, 2017 στις 9:07πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | Ν.Δ.Κ.

Στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα στο www.opekepe.gr/applications.asp ή wuc.opekepe.gr, λειτουργεί από το 2013 εφαρμογή για την τήρηση των διαδικασιών χρήσης υδάτων, γεωργών που υδροδοτούνται από Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Στην εφαρμογή αυτή, οι Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (εφ’ εξής ΟΕΒ) μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία έως 20 οφειλετών τους, που συστηματικά και αδικαιολόγητα δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους και που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες οφειλές, προκειμένου να ελεγχθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τους επιβληθούν κυρώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης για μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση, όπως προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 1306/2013, την Υ.Α. 1791/74062/2.7.2015, το υπ’ αριθ. 2295/26.6.2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπ’ αριθ. 64919/3.8.2017 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η καταχώρηση για το 2017 από τους ΟΕΒ μπορεί να ξεκινήσει από τις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 6 Οκτωβρίου 2017. Εκτός από τον ΑΦΜ των καταγγελλόμενων γεωργών, οι ΟΕΒ καταχωρούν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία τους και προαιρετικά την ταχυδρομική τους διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό τους. Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, θα πρέπει να γίνεται οριστικοποίηση, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του δείγματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι ΟΕΒ που έχουν ήδη πρόσβαση στην εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουν τους ίδιους κωδικούς με τους οποίους έγινε καταχώρηση σε προηγούμενο έτος. Όσοι ΟΕΒ δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να τους προμηθευτούν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη χορήγηση κωδικού πρόσβασης, πρέπει να αποστείλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ γραπτώς τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο υπευθύνου καταχώρησης, τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, η Δ/νση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει κλειδάριθμο ο οποίος αποστέλλεται στον ΟΕΒ. Ακολούθως, οι υπεύθυνοι καταχώρησης εισέρχονται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο και ορίζουν δικό τους όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, μέσω των οποίων θα έχουν εφ’ εξής πρόσβαση στην εφαρμογή.

Χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και οι προβλεπόμενες κυρώσεις

Τρίτη, 8 Αυγούστου, 2017 στις 11:36πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Δημοσιεύθηκε η K.Y.A. 940/81279/26.7.2017 (ΦΕΚ Β’ 2741/04-08-2017) με σκοπό τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών» του ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, όπως αυτές μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.

Ανακοίνωση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης έτους 2017

Σάββατο, 5 Αυγούστου, 2017 στις 10:34μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Αθήνα, 04.08.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Στα πλαίσια της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των γεωργών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση τους με την παράλληλη μείωση του διοικητικού κόστους του Οργανισμού, από το έτος ενίσχυσης 2017 οι παραγωγοί πληροφορούνται το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης μέσω αποστολής e-mail στη δηλωθείσα δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι πλέον με την αποστολή συστημένων επιστολών.

Με το e-mail οι εμπλεκόμενοι της αίτησης μεταβίβασης ενημερώνονται συνοπτικά για το τρέχον αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης και παραπέμπονται στη νέα ηλεκτρ. εφαρμογή “Καρτέλα Αγρότη” (osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν και να ανασύρουν ενημερωτικό σημείωμα με όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης.

Η πρόσβαση στην “Καρτέλα Αγρότη” πραγματοποιείται με τους ισχύοντες κωδικούς των γεωργών για τις εφαρμογές ΕΑΕ 2017 ή ΜΔΒΕ 2017.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 41171/15.5.2017 εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, η οριστική έγκριση μίας αίτησης μεταβίβασης περνάει από δύο στάδια ελέγχου:

α) τον οπτικό, διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών (για το αποτέλεσμα του οποίου ενημερώνονται μέσω e-mail)

β) τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, που πραγματοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ

“5ο Φεστιβάλ μελιού και προϊόντων μέλισσας στην Βυτίνα Γορτυνίας”

Τρίτη, 1 Αυγούστου, 2017 στις 10:09μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | THANOS

Ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) σε την συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας και τον Σύλλογο Εμποροεπαγγελματιών Βυτίνας θα πραγματοποιήσουν το «5ο Φεστιβάλ Mελιού και προϊόντων μέλισσας» από τις 11 έως 13 Αυγούστου 2017 στην πλατεία της Βυτίνας.

Τα εγκαίνια του φεστιβάλ θα γίνουν την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017, ώρα 20.30 στην κεντρική πλατεία της Βυτίνας. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει: Έκθεση μελιού και παραγώγων του, ομιλίες, γεύσεις με μέλι, μουσικές εκδηλώσεις κ.ά.

Καλούνται οι μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται να κλείσουν περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο του φεστιβάλ προκειμένου να εκθέσουν τα προϊόντα τους, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, καθώς και στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας στα Τρόπαια, τηλ. 27970.22700, fax. 27970.24401 από την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 μέχρι και την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017.

Η συμμετοχή στην έκθεση είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Προηγούνται οι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας.

Τα τσακάλια αφανίζουν ολόκληρα κοπάδια στην Αρκαδία. Απελπισμένοι οι κτηνοτρόφοι.

Τετάρτη, 12 Ιουλίου, 2017 στις 11:03μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.
Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας των ανθρώπων που μένουν στην ύπαιθρο και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα σε καιρό κρίσης. Σε απελπισία βρίσκονται δεκάδες κτηνοτρόφοι σε χωριά της Αρκαδίας (Δάρα, Καμενίτσα, Μαγούλιανα, Κάτω Ηραία κλπ), αφού τα τσακάλια αφανίζουν τα κοπάδια τους. “Μόνο την περσινή χρονιά 300 ζώα χάθηκαν στο χωριό μας, του Δάρα” λέει κτηνοτρόφος από την περιοχή, για να συμπληρώσει “δεν βρήκαμε ούτε τα ενώτια”. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αφού οι κτηνοτρόφοι, όπως και οι αγρότες, είχαν ήδη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα και τα τελευταία χρόνια προστέθηκε και το πρόβλημα με τα τσακάλια. “Αναπαράγονται πολύ εύκολα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αφού δεν μας επιτρέπεται να τα κυνηγήσουμε και να τα σκοτώσουμε το βράδυ και την ημέρα δεν εμφανίζονται” τονίζει άλλος κτηνοτρόφος από την ίδια περιοχή, που έχει πληγεί ιδιαίτερα.
 

Τα τσακάλια χτυπούν και σε μαντριά και έτσι η κατάσταση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο ενώ δεν υπάρχει ακόμα κάποια μέριμνα, έστω για αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τα ζώα τους που αφανίζονται. Οι κτηνοτρόφοι επιρρίπτουν ευθύνες στους οικολόγους που έριξαν στη φύση τα τσακάλια και επιτέλους ζητούν να γίνει κάτι, αφού μένουν στα χωριά τους για να ζήσουν και εκτός όλων των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν (οικονομικά, φορολογικά κλπ) έχουν και τα τσακάλια.
Το θέμα τέθηκε και στον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Βαγγέλη Γιαννακούρα που επισκέφθηκε την περιοχή στο πλαίσιο περιοδείας σε εκτελούμενα από την Περιφέρεια έργα.
 
Πηγή: www.drt915.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017 από τον ΟΓΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις.

Κυριακή, 9 Ιουλίου, 2017 στις 11:41μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής από αγρότες – δικαιούχους υποβάλλονται στα ΚΕΠ, από τις 7 Ιουλίου έως τις 25 Ιουλίου 2017. Τα αποτελέσματα αναμένονται την 1η Αυγούστου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),  οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρούν τους όρους της  και ακόμη τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι, παιδιά). Διευκρινίζεται ότι όλοι πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2017 περιλαμβάνει διακοπές έως έξι (6) ημέρες (δηλαδή, μέχρι πέντε διανυκτερεύσεις) σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/ διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και camping), τα οποία θα συμβληθούν με τον ΟΓΑ και θα περιληφθούν σε ειδικό κατάλογο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 1/8/2017 έως 8/5/2018 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα). Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση, εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι).

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι για να παραλάβουν το δελτίο κοινωνικού τουρισμού από οποιοδήποτε ΚΕΠ πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher) για να μπορούν οι ίδιοι ή μέσω ΚΕΠ να εισέρχονται στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ και να καταχωρούν τα στοιχεία της κράτησης, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την προσέλευσή τους στο κατάλυμα.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των δελτίων από τα ΚΕΠ, στα οποία θα εκτυπώνεται η επωνυμία του τουριστικού καταλύματος που έκανε κράτηση ο δικαιούχος.

Σημείωση: Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού  τουρισμού μπορούν να παραλαμβάνουν το δελτίο τους από 1/8/2017 έως 7/9/2017. Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 15/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των 55.000 δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα έτους 2017 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν έχουν παραλάβει μέχρι τότε τα δελτία τους.

Υποχρεώσεις των «ανένταχτων/αφανών» Αγροτών

Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2017 στις 3:50μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Προθεσμίες ένταξης από το καθεστώς των «ανένταχτων/αφανών», στο «ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α».

(i) Αγρότης ο οποίος το φορολογικό έτος 2016 πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο λιανικές πωλήσεις (π.χ. πωλεί τα προϊόντα σε ένα πάγκο που έχει στην άκρη του χωραφιού του), χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% για τις πωλήσεις αυτές, εντάσσεται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς πριν την πρώτη πώληση που θα πραγματοποιήσει εντός του φορολογικού έτους 2017. Αν η πρώτη πώληση προηγηθεί της ένταξης, η ένταξη θεωρείται εκπρόθεσμη.

(ii) Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις ή και παροχές προς άλλους υποκειμένους στο φόρο, πριν την υποβολή της δήλωσης- αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για το φορολογικό αυτό έτος.

Από 1/1/2017 και μετά, (ΠΟΛ.1201/28.12.2016), ισχύουν τα εξής:

«Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για παραδόσεις των προϊόντων τους ή παροχές αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο και η υποχρεωτική εγγραφή των εν λόγω αγροτών στο ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που αποκλειστικά πραγματοποιούν αυτές τις πράξεις.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος το φορολογικό έτος 2016 έχει αγροτική εκμετάλλευση (καλλιέργεια και παραγωγή λαδιού) από την οποία εισέπραξε, από χονδρικές πωλήσεις, 12.000 ευρώ και έλαβε επιδότηση αξίας 3.000 ευρώ. Ο εν λόγω συνταξιούχος θα μπορεί να είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος και από 01.01.2017».

Με βάση τα ανωτέρω:

α) Όσοι έχουν αγροτικά εισοδήματα και διενεργούν πωλήσεις πρέπει να ενταχθούν στο «ειδικό καθεστώς» (Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ελαιοπαραγωγών οι οποίοι «ισχυρίζονται» ότι δεν πουλάνε και παράγουν το λάδι μόνο για τον εαυτό τους. Θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πληρώσουν μετρητοίς στο ελαιοτριβείο το δικαίωμα, τη δακοκτονία, τα χαρτόσημα και ό,τι προκύπτει ως υποχρέωση γιατί η «πληρωμή σε είδος», θεωρείται πώληση και ως εκ τούτου θα πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς),

και β) Όσοι λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις πρέπει να ενταχθούν στο «ειδικό καθεστώς».

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, ισχύουν τα εξής: Ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που προσδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, που διαθέτει εκμετάλλευση… και ασκεί γεωργική δραστηριότητα. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού». Γεωργοί, οι οποίοι το 2015 έλαβαν άμεσες ενισχύσεις μέχρι 5.000 ευρώ εξ’ ορισμού θεωρούνται ενεργοί χωρίς διενέργεια άλλων ελέγχων… Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων για το δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, και η γη, η καλλιεργούμενη έκταση να ξεπερνά τα 4 στρέμματα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η λήψη «άμεσης ενίσχυσης» (επιδότησης), σημαίνει ότι ο λαμβάνων την επιδότηση, με την αίτησή του, για την λήξη της (Δήλωση ΟΣΔΕ), έχει αποδεχθεί την ιδιότητα του Αγρότη.

Άρα: Συνταξιούχοι, υπάλληλοι ή άνεργοι που λαμβάνουν μόνο επιδοτήσεις <5.000€ και ιδιοκαταναλώνουν την παραγωγή, πρέπει να ενταχθούν στο ειδικό, γιατί έχουν «αγροτική εκμετάλλευση».

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ): Θεωρείται ότι έχει αγροτική εκμετάλλευση και άρα πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς (αν βέβαια καλύπτει τις προϋποθέσεις εντάσσεται στο «κανονικό»).

Ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών σημαίνει: Δήλωση ΕΝΑΡΞΗΣ εργασιών ως αγρότης ειδικού καθεστώτος, στην αρμόδια εφορία (τμήμα μητρώου).