Back to top

Αρχείο για Τ.Ο.Ε.Β. Έλους Κανδήλας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2015 στις 1:33πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

Παρακαλείστε όπως εξοφλήσετε το ήμισυ της κατανάλωσης σας προς τον Τ.Ο.Ε.Β. στον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς 6126-128033-039 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015. Σας γνωρίζουμε πως αυτή η απόφαση έχει παρθεί από την Γενική Συνέλευση στης 06/02/2015 και ορίζει πως όλοι οι καταναλωτές υποχρεούνται στην εξόφληση του ήμισυ της κατανάλωσης έως 30/09/2015. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνεται με 10% προσαύξηση σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 6 του καταστατικού του οργανισμού και σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Η τελική εξόφληση της κατανάλωσης θα πρέπει να γίνεται έως τις 31/12 εκάστοτε έτους. Το τίμημα των 8 λεπτών ανά/κυβικό είναι ενδεικτικό και στο τέλος της περιόδου θα γίνει εκκαθάριση και ενδέχεται να είναι λιγότερο ή περισσότερο το αντίτιμο. Θέλουμε να σας κάνουμε γνωστό ότι ο οργανισμός οφείλει στη ΔΕΗ την κατανάλωση και πρέπει κάθε μήνα να εξοφλεί τους λογαριασμούς διαφορετικά θα επέλθει διακοπή. Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση στη υποχρέωση σας, για την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο Τ.Ο.Ε.Β. μας αφορά όλους και η σωστή λειτουργία του είναι υποχρέωση και καθήκον του καθενός μας. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται και το Δ.Σ .
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την κατανόηση σας
Μετά Τιμής ο Πρόεδρος & το Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β.

Δεν φορολογούνται τα έσοδα που αποκτούν οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (T.O.E.B.) από τις εισφορές των μελών τους

Πέμπτη, 30 Ιουλίου, 2015 στις 8:27πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | Ν.Δ.Κ.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1102518 2015
 ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.
 
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περ.δ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.δ.3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181) και της παρ.1 του άρθρου 13 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.1 του άρθρου 6 του ν.414/1976 και την παρ.1 του άρθρου 1 του ν.δ.1218/1972, αντίστοιχα, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι συνιστώνται με τις διατάξεις του νομοθετικού αυτού διατάγματος οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), οι οποίοι αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και οι οποίοι διακρίνονται σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) και σε Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), τυγχάνουν οργανισμοί κοινής ωφελείας και από αυτούς οι Τ.Ο.Ε.Β. αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής μορφής.
4. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 12 και του άρθρου 5 του ν.δ.3881/1958 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι Τ.Ο.Ε.Β. συνιστώνται για έργα εγγείων βελτιώσεων Β’ τάξεως (ήτοι, έργα τοπικού ενδιαφέροντος όπως είναι, τα δίκτυα αποστραγγιστικών τάφρων και αρδευτικών διωρύγων, τα αντιπλημμυρικά έργα, έργα αξιοποίησης παθογενών ή αγόνων εδαφών, έργα υδρολιπάνσεως και εμπλουτισμού υπογείων υδροφόρων στρωμάτων, κλπ.) και οι Γ.Ο.Ε.Β. κατ’ αρχήν για έργα εγγείων βελτιώσεων Α’ τάξεως (ήτοι, κύρια έργα γενικού ενδιαφέροντος όπως είναι, τα έργα διευθετήσεως ποταμών και μεγάλων χειμάρρων, τα φράγματα, οι σημαντικές τάφροι, διώρυγες και σήραγγες για την παροχέτευση ή αποχέτευση υδάτων, κλπ.).
5. Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι μέλη των Ο.Ε.Β. καθίστανται υποχρεωτικά, από τη σύστασή τους, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες και νομείς, εμφυτευτές και επιφανειούχοι ή επικαρπωτές σε αγροτικά ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής δικαιοδοσίας τους.
6. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, ότι σκοποί των Ο.Ε.Β. είναι, μεταξύ άλλων: α) η διοίκηση των υδάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και η ρύθμιση της χρήσης και η διανομή αυτών, μέσω της επιβολής κανονισμών άρδευσης και της λήψης λοιπών αναγκαίων μέτρων, β) η αστυνομία επί των υδάτων και των έργων, γ) η επιβολή και η βεβαίωση των κατά το άρθρο 10 υποχρεώσεων των ωφελουμένων και δ) ο καθορισμός και η είσπραξη μισθωμάτων ή δικαιωμάτων βοσκής επί μη διανεμηθεισών εκτάσεων στις ζώνες των έργων ή επί αποκαλυπτόμενων γαιών δικαιωμάτων αλιείας των υδάτων ποταμών και λιμνών εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους ή ετέρων συναφών δικαιωμάτων.
7. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, ότι η συμμετοχή των ωφελουμένων από τα έργα φυσικών ή νομικών προσώπων στις δαπάνες αυτών συνίσταται: α) στην εξ ιδίων πόρων καταβολή των δαπανών κατασκευής των έργων που δεν καλύπτονται από επιδοτήσεις και δάνεια, β) στην καταβολή των κανονισμένων εισφορών και δόσεων για την εξόφληση των δανείων που έχουν συναφθεί για την κατασκευή των έργων και γ) στην εξ ολοκλήρου καταβολή των ετησίων δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και διοίκησης των έργων. Οι παραπάνω υποχρεώσεις κατανέμονται κατά περίπτωση μεταξύ των ωφελουμένων και καταβάλλονται με τη μορφή στρεμματικών εισφορών ή τελών ή και με τη μορφή αντιτίμου χρήσης αρδευτικού ύδατος (παρ.2).
8. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι πόροι των Ο.Ε.Β. είναι οι στρεμματικές εισφορές και τέλη, τα αρδευτικά τέλη ή το αντίτιμο χρήσης αρδευτικού ύδατος, μισθώματα και δικαιώματα και κάθε άλλο προβλεπόμενο από το καταστατικό αυτών έσοδο. Οι στρεμματικές εισφορές και τα τέλη που επιβάλλονται από τους Ο.Ε.Β., εισπράττονται από τα αρμόδια όργανα αυτών απευθείας ή κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10 παρ.4 και σε υπερημερία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (παρ.2).
9. Όπως είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), για τον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), οι οποίοι αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής μορφής, από το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που υπόκεινται σε φορολογία αφαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν και αντιστοιχούν σε αυτά και το τυχόν θετικό αποτέλεσμα που θα προκύψει φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (σχετ. τα αριθ.1028911/10388/Β0012/7.04.2009 και Γ.179/37/12.04.1984 έγγραφα).
10. Σε απάντηση σχετικού εγγράφου της Δ/νσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τη νομική μορφή των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο, διευκρινίσθηκε, ότι στην έννοια των συνεταιρισμών και των ενώσεων αυτών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, η ένωση αγροτικών συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), η κεντρική συνεταιριστική ένωση (ΚΕ.Σ.Ε.) και η κοινοπραξία αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων (σχετ. το αριθ. ΔΕΑΦΒ 1053891 ΕΞ 2015/21.04.2015 έγγραφο).
11. Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα διευκρινίζονται τα ακόλουθα ως προς τη φορολογική μεταχείριση των Ο.Ε.Β., μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013:
Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής μορφής και επομένως, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ως αγροτικοί συνεταιρισμοί και ως ενώσεις αυτών (περ.δ’ άρθρου 45 και παρ.2 άρθρου 58 του ν.4172/2013).
Ακόμη, συνάγεται ότι στους Τ.Ο.Ε.Β. επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (σχετ. το αριθ.Δ12Β 1174037 ΕΞ 2013/12.11.2013 έγγραφο). Ωστόσο, δεδομένου του ιδιόμορφου χαρακτήρα των Τ.Ο.Ε.Β. ως οργανισμών κοινής ωφελείας και της αναγκαστικής μορφής είσπραξης των εισφορών των φυσικών και νομικών προσώπων που καθίστανται υποχρεωτικά μέλη τους, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι τα έσοδα που αποκτούν οι Τ.Ο.Ε.Β. από τις εισφορές των μελών τους (συνδρομές – δικαιώματα εγγραφής) δεν φορολογούνται, καθόσον δεν αποτελούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4172/2013. Ομοίως, τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι πιο πάνω Οργανισμοί από τα μέλη τους δεν αποτελούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές, αλλά συνιστούν μονομερώς επιβαλλόμενες χρηματικές υποχρεώσεις, που διακρίνονται από τους φόρους κατά το ότι η καταβολή τους συνδέεται με την παροχή ειδικής ωφέλειας στον υπόχρεο, δηλαδή στην απόλαυση δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιου πράγματος. Η δημόσια αυτή υπηρεσία, προς την οποία στοχεύει το ανταποδοτικό τέλος, παρέχεται προέχοντος χάριν δημοσίου σκοπού, εξυπηρετούνται όμως με αυτή ταυτόχρονα και όποιοι την χρησιμοποιούν, που φέρουν το βάρος των δαπανών τους (σχετ. οι αριθ. ΣτΕ 2462/1999 και ΣτΕ 649/1981 αποφάσεις).
Κατά συνέπεια, τα έσοδα από τέλη που αποκτούν οι Τ.Ο.Ε.Β. δεν φορολογούνται. Όσον αφορά τους Γ.Ο.Ε.Β., οι οποίοι λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα έσοδα που αποκτούν από τις εισφορές των μελών τους και τα τέλη θεωρούνται έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους και επομένως, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου (περ.γ’ άρθρου 45 του ν.4172/2013 και ΠΟΛ.1044/10.2.2015 εγκύκλιος). Ακόμη διευκρινίζεται, ότι λόγω της νομικής μορφής των Γ.Ο.Ε.Β. ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (σχετ. το αριθ. Δ12Β1048354 ΕΞ 2014/18.03.2014 έγγραφο). 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Τρίτη, 28 Ιουλίου, 2015 στις 6:39μμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

Ο κάθε καλλιεργητής που χρησιμοποιεί για ύδρευση των καλλιεργειών του το σύστημα ύδρευσης του Τ.Ο.Ε.Β., είναι υποχρεωμένος να έχει βάλει βάνα πριν ή μετά το μετρητή του, για να μην ανοιγοκλείνει την κεντρική βάνα. Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω οδηγία θα επιφέρει πρόστιμο, καθώς επίσης και την επιβάρυνση του καλλιεργητή σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής βάνας.
Επίσης γνωστοποιούμαι στους κτηνοτρόφους της περιοχής να δηλώσουν τη θέση που τους εξυπηρετεί μία υδροληψία με υδρόμετρο, για την κάλυψη τον αναγκών του κοπαδιού τους.
Απαγορεύεται η ασύστολη χρήση ύδατος από παροχή που δεν θα έχει υδρόμετρο, κάτι τέτοιο θα επιφέρει πρόστιμο.

Για τον Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Έλους Κανδήλας

ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Σταμάτης

oreixalkinh-bana-thyridas-1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Παρασκευή, 17 Ιουλίου, 2015 στις 11:45μμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

Ενημερώνουμε όλους τους ιδιοκτήτες του έλους Κανδήλας, ότι από το έτος 2014 ισχύει πάγια ετήσια εισφορά 1€ ανά στρέμμα και 5€ εγγραφή, ανά ιδιοκτήτη. Η εγγραφή γίνεται μία φορά. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους ιδιοκτήτες είτε το αγρόκτημα καλλιεργείτε είτε όχι. Η κατάθεση για την οφειλή αυτή γίνεται στο λογαριασμό του Τ.Ο.Ε.Β στην τράπεζα Πειραιώς και το IBAN του λογαριασμού είναι

IBAN:  GR67 0171 1260 0061 2612 8033 039.

Παρακαλείστε στην εξόφληση της υποχρέωσης αυτής εντός του έτους 2015.

Οι ανεξόφλητες οφειλές θα βεβαιώνονται στο εξής στην εφορία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2796 360023
EMAIL: toebkandilas@yahoo.gr

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος & τα Μέλη του Δ.Σ.
Σταμάτης Χαράλαμπος

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Κυριακή, 24 Μαΐου, 2015 στις 10:44πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμαι ότι για να λάβει κάποιος υδρόμετρο, από τον Τ.Ο.Ε.Β για τη νέα καλλιεργητική περίοδο 2015, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον οργανισμό (κατανάλωση νερού, πάγια τέλη, εγγραφή) μέσω τραπεζικού λογαριασμού στη τράπεζα Πειραιώς.
2. Να μας δηλώνει ακριβώς τη θέση που θα τοποθετηθεί το υδρόμετρο (ζώνη, αριθμός αγροτεμάχιου, έκταση, καλλιέργεια).
3. Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη – ενοικιαστή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, τηλέφωνο).
4. Υπεύθυνη δήλωση αν είναι ενοικιαστής, του ή των αγροτεμάχιων και ότι αναλαμβάνει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον οργανισμό για τη χρήση του νερού.
5. Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές για αγροτεμάχια που έχουν οφειλή προς τον οργανισμό δεν μπορούν να πάρουν υδρόμετρο.
6. Ο κάθε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής δεν μπορεί να λάβει υδρόμετρο για λογαριασμό τρίτου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο:
Τηλ: 2796360023
Email: toebkandila@yahoo.gr

ydrometro_48102

Πρόσληψη προσωπικού στον ΤΟΕΒ Κανδήλας

Τρίτη, 7 Απριλίου, 2015 στις 8:51πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | argy
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ο ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ που εδρεύει στο Λεβίδι από τη υπ. Αριθμ 14 της 09/03/2015 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου και την εύρυθμη λειτουργία ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού του οργανισμού για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1 για του σύνολο του Δικτύου του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ Κάτοικος περιοχής ευθύνης ΤΟΕΒ, Πτυχίο μηχανολόγων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αδεια επαγγέλματος υδραυλικού Εγγραφή στο μητρώο της ΠΕ Αρκαδίας.

Ασκηση επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης ΙΙΙ βαθμίδας όλων των ειδικοτήτων. Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.

7μήνες/8ωρη απασχόληση
 
Οι αιτούντες θα πρέπει να :
1.      Κατέχουν μεταφορικοό μέσο
2.      Να έχουν ελληνική ιθαγένεια
3.      Να γνωρίζουν το αρδευτικό δίκτυο του Οργανισμού
4.      Να έχουν συμοληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους & και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.
5.      Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή που συνεπάγεται κατά το νόμο τη στέρηση της ικανότητας του διορισμού τους ως δημοσίου υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου του Υ.Κ. εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
6.      Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 
Στην αίτηση τους για τον διορισμό επισυνάπτονται
1.      Αντίγραφο ποινικού μητρώου
2.      Πιστοποιητικό ποκογενειακής κατάστασης
3.      Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4.      Αντίγραφο πτυχίου
5.      Άδεια άσκησης επαγγέλματος υδραυλικού
6.      Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο της ΠΕ Αρκαδίας
7.      Αντίγραφο εγγραφής στο Μητρώο Εργοδηγών – Μηχανολόγων
8.      Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας
9.      Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
10.  Απόδειξη εμπειρίας με την κατάθεση αντιγράφων τιμολογίων εργασιών των τριών τελευταίων ετών
 
Οι μηνιαίες αποδοχές του ανωτέρου εποχιακού υπαλλήλου θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ που εδρεύει στο Λεβίδι στο δημαρχειακό μέγαρο της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει στις 03-04-2015 και λήγει την ΠΕΜΠΤΗ 16-04-2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τους Χαράλαμπο Σταμάτη: 6977.581240 και Δημήτριο Ξηρογιάννη: 6973.666176.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χαράλαμπος Σταμάτης                                                 Τρύφωνας Ι. Κακώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 στις 2:12πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | CLOLONIS

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. κάλεσε σε γενική συνέλευση τους εκλεγμένους αντιπροσώπους όπου τέθηκαν και ψηφίστηκαν τα εξής θέματα:  

·     Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, όπου θα μπορούν να γίνονται οι καταθέσεις των χρημάτων από τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των αγροτεμαχίων, εντός του αναδασμού.

·    Έγκριση προκήρυξης τεχνικού υδραυλικού, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης του αναδασμού.

·    Εγγραφή στον Τ.Ο.Ε.Β.  5 ευρώ ανά μερίδα, όπως αναφέρεται στο καταστατικό. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και τα 5 ευρώ θα δοθούν ΜΙΑ φορά από τους ιδιοκτήτες (περίπου 1.700 μερίδες).

·    Πάγιο τέλος 1 ευρώ το στρέμμα ανά έτος (περίπου για 19.000 στρέμματα που υπάγονται στον αναδασμό)

·     Ενεργοποίηση του δικτύου ύδρευσης του αναδασμού εντός της Μεγάλης Εβδομάδας (έως Μ. Τετάρτη). Παρακαλούνται όλοι οι χρήστες να κλείσουν τις βάνες για να μην πλημυρίσουν τα χωράφια.

·     Οι χρήστες των τρακτέρ να προσέχουν κατά το όργωμα ή το φρεζάρισμα να μην καταστρέφουν τους δρόμους, να εργάζονται εντός του χωραφιού.

·     Υπάρχει μεγάλη ρύπανση κυρίως από σακούλες και άλλα πλαστικά. Τονίστηκε ότι πρέπει να εξαλειφθεί άμεσα το φαινόμενο αυτό, γιατί τα σκουπίδια μαζεύονται και φράζουν την καταβόθρα.

Το vlaxerna.gr σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. θα σας ενημερώνει για κάθε εξέλιξη που αφορά τον αναδασμό.

Anadasmos

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Σάββατο, 12 Απριλίου, 2014 στις 10:33πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | CLOLONIS

Το επταμελές Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. έλους Κανδήλας συνεδρίασε και εξέλεξε προεδρείο.

Πρόεδρος:   Σταμάτης Κ. Χαράλαμπος

Αντιπρόεδρος:  Ξηρογιάννης Ν. Δημήτριος

Γραμματέας Κακκώνης Ι. Τρύφωνας

Ταμίας Καρέλλας Γ.  Δημήτριος

Μέλη: Μήλιαρης Μ. Γεώργιος, Τρυφωνόπουλος Β. Ελισσαίος, Σαράντος Θ. Κωνσταντίνος

Καλή θητεία…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Ο.Ε.Β. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. 2014

Δευτέρα, 7 Απριλίου, 2014 στις 1:55πμ | Κατηγορία: Εκλογές, | CLOLONIS

Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2014, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι (61) του Τ.Ο.Ε.Β. ψήφισαν, για την ανάδειξη επταμελούς Δ.Σ. Ο κάθε ψηφοφόρος μπορούσε να ψηφίσει από 1 έως 7 υποψήφιους.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν: 59

Λευκά – Άκυρα: 0

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΗΦΟΙ
1 Σταμάτης Χαράλαμπος Κωνσταντίνος Λεβίδι 43
2 Μήλιαρης Γεώργιος Μιχαήλ Λεβίδι 41
3 Κακκώνης Τρύφωνας Ιωάννης Λεβίδι 38
4 Τρυφωνόπουλος Ελισσαίος Βασίλειος Λίμνη 38
5 Καρέλλας  Δημήτριος Γεώργιος Βλαχέρνα 33
6 Σαράντος Κωνσταντίνος Θεοφάνης Κανδήλα 31
7 Ξηρογιάννης Δημήτριος Νικόλαος Κανδήλα 30
8 Μερκούρης Στυλιανός Κωνσταντίνος Κανδήλα 26
9 Αποστολόπουλος Νικόλαος Γεώργιος Λεβίδι 12
10 Παπαδόπουλος Αγγελής Παναγιώτης Χωτούσα 9

 DSCF9049

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 2014

Δευτέρα, 24 Μαρτίου, 2014 στις 1:47πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | CLOLONIS

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων του Τ.Ο.Ε.Β. Έλους Κανδήλας. Ψήφισαν 298 άτομα (337 τεμάχια) και βρέθηκαν 3 άκυρα. Εκλέγονται οι πρώτοι 61 υποψήφιοι.

Κατόπιν αιτήσεως υποψηφίων από την Κανδήλα, έγινε δεύτερη καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΗΦΟΙ
1 Σταμάτης Χαράλαμπος Κωνσταντίνος Λεβίδι 254
2 Μήλιαρης Γεώργιος Μιχαήλ Λεβίδι 241
3 Σαράντος Κωνσταντίνος Θεοφάνης Κανδήλα 236
4 Μήτρου Γεώργιος Δημήτριος Λεβίδι 229
5 Πάρχας Δημήτριος Προκόπιος Λεβίδι 228
6 Σταμάτης Νικόλαος Ιωάννης Λεβίδι 227
7 Τσιώλης Νικόλαος Θεόδωρος Λεβίδι 222
8 Αποστολόπουλος Νικόλαος Γεώργιος Λεβίδι 222
9 Κακκώνης Τρύφωνας Ιωάννης Λεβίδι 220
10 Τσαρουχάς Χαράλαμπος Παναγιώτης Βλαχέρνα 219
11 Καρέλλας Δημήτριος Γεώργιος Βλαχέρνα 219
12 Τσιώλης Θεοφάνης Χαρίλαος Λεβίδι 219
13 Κακκώνης Τρύφωνας Αθανάσιος Λεβίδι 217
14 Ζης Βασίλειος Νικόλαος Λεβίδι 216
15 Ντόκος Θεόδωρος Γεώργιος Βλαχέρνα 214
16 Αθανασόπουλος Προκόπης Ιωάννης Λεβίδι 214
17 Καρέλλας Δημήτριος Μιχαήλ Λεβίδι 213
18 Σταμάτη  Θεοφάνη Δημήτριος Λεβίδι 213
19 Βέργος Ανδρέας Ιωάννης Χωτούσα 212
20 Γιαννιάς Χαράλαμπος Αθανάσιος Κανδήλα 211
21 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος Δημήτριος Χωτούσα 210
22 Ζάβος Δημήτριος Σπύρος Λεβίδι 209
23 Αποστολόπουλος Αρμόδιος Παναγιώτης Χωτούσα 209
24 Καραμπής Παναγιώτης Γεώργιος Κανδήλα 209
25 Μερκούρης Θεόδωρος Κωνσταντίνος Κανδήλα 209
26 Αγριοστάθης Κωνσταντίνος Ευάγγελος Κανδήλα 208
27 Μπίσιας Κωνσταντίνος Νικόλαος Κανδήλα 207
28 Τσιούσης Ιωάννης Κωνσταντίνος Λεβίδι 207
29 Χριστόφορος Ευστάθιος Χρήστος Κανδήλα 207
30 Τρυφωνόπουλος Ελισσαίος Βασίλειος Λίμνη 206
31 Μερκούρης Χρήστος Βασίλειος Κανδήλα 206
32 Νταγιάντης Τρύφωνας Παναγιώτης Χωτούσα 206
33 Βλαχοκυριάκος Χρήστος Γεώργιος Λεβίδι 206
34 Κανακάρης Χαράλαμπος Σωτήριος Λεβίδι 206
35 Παρασκευόπουλος Χρήστος Ιωάννης Λεβίδι 205
36 Ηλιόπουλος Δημήτριος Χρύσανθος Κανδήλα 205
37 Εικοσιδέκας Κωνσταντίνος Παναγιώτης Κανδήλα 204
38 Αγριοστάθης Χαράλαμπος Ευάγγελος Κανδήλα 203
39 Κουβαβάς Κωνσταντίνος Ιωάννης Λεβίδι 203
40 Κούσουλας Ιωάννης Χρήστος Κανδήλα 203
41 Ζερβογιάννης Χρήστος Θεοφάνης Κανδήλα 203
42 Μερκούρης Στυλιανός Κωνσταντίνος Κανδήλα 203
43 Μούργελας Σταύρος Παναγιώτης Κανδήλα 203
44 Γεωργόπουλος Δημήτριος Βασίλειος Λεβίδι 202
45 Κωστούρος Πέτρος Βασίλειος Κανδήλα 202
46 Χονδρός Δημήτριος Παναγιώτης Κανδήλα 202
47 Εικοσιδέκας Χρήστος Κωνσταντίνος Κανδήλα 202
48 Σωτηροπούλου Παναγιώτα Αθανάσιος Κανδήλα 202
49 Προκοπίου Παναγιώτης Βασίλειος Κανδήλα 202
50 Ξηρογιάννης Δημήτριος Νικόλαος Κανδήλα 201
51 Παπαδόπουλος Αγγελής Παναγιώτης Χωτούσα 201
52 Λούρα Ελένη Αλέξιος Λεβίδι 201
53 Λαγός Χαράλαμπος Γεώργιος Κανδήλα 200
54 Ξηρογιάννης Βασίλειος Νικόλαος Κανδήλα 200
55 Προκόπου Παναγιώτα Αλέξανδρος Κανδήλα 200
56 Ζερβογιάννης Φώτιος Ιωάννης Κανδήλα 200
57 Κανδαλέπας Βασίλειος Μιχαήλ Κανδήλα 200
58 Πανούσης Κωνσταντίνος Χρήστος Βλαχέρνα 200
59 Ζερβογιάννης Παναγιώτης Γεώργιος Κανδήλα 200
60 Δρόσος Βασίλειος Κωνσταντίνος Κανδήλα 199
61 Ευσταθίου Παναγιώτης Ευστάθιος Κανδήλα 199
62 Ζιαζιάς
Χαράλαμπος Γεώργιος Κανδήλα 198
63 Λαρδίκος Γεώργιος Ευάγγελος Κανδήλα 198
64 Εικοσιδέκας Χαράλαμπος Δημήτριος Κανδήλα 198
65 Προκόπος Αριστοτέλης Γεώργιος Κανδήλα 198
66 Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος Κανδήλα 198
67 Ηλιόιπουλος Παναγιώτης Χρήστος Κανδήλα 197
68 Οικονομόπουλος Μιχαήλ Γεώργιος Κανδήλα 198
69 Στριφτόμπολας Γεώργιος Κωνσταντίνος Κανδήλα 197
70 Σωτηρόπουλος Χρήστος Γεώργιος Κανδήλα 196
71 Κανδαλέπας Ευστράτιος Γεώργιος Κανδήλα 196
72 Μούργελα Δήμητρα Σταύρος Κανδήλα 196
73 Δεληγιάννης Παναγιώτης Φώτιος Κανδήλα 196
74 Δρόσος Δημήτριος Χρήστος Κανδήλα 196
75 Μακρής Χαράλαμπος Ιωάννης Λεβίδι 196
76 Σωτηρόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης Κανδήλα 196
77 Αγγελόπουλος Δημήτριος Γεώργιος Κανδήλα 195
78 Δρόσος Αθανάσιος Ευάγγελος Κανδήλα 196
79 Ζερβογιάννης Κωνσταντίνος Χαράλαμπος Κανδήλα 195
80 Δρόσος Γεώργιος Κωνσταντίνος Κανδήλα 195
81 Προκόπος Κωνσταντίνος Ιωάννης Κανδήλα 194
82 Σταματόπουλος Νικόλαος Χρήστος Λεβίδι 194
83 Μούργελας Χαράλαμπος Παναγιώτης Κανδήλα 191
84 Σταματόπουλος Παναγιώτης Νικόλαος Λεβίδι 189
85 Παντολέων Ηλίας Παναγιώτης Κανδήλα 187
86 Καρβουνιάρη Σοφία Ιωάννης Λεβίδι 176
87 Αλεξόπουλος Παρασκευάς Δημήτριος Λίμνη 161
88 Κουρεμένος Δημήτριος Γεώργιος Βλαχέρνα 154
89 Κωτσίου Αλέξιος Θεόδωρος Παλαιόπυργος 148
90 Ζερβογιάννης Βασίλειος Δημοσθένης Λεβίδι 35
91 Δαμόκας Μιχαήλ Βασίλειος Παλαιόπυργος 27
92 Ντρέμπος Κωνσταντίνος Βασίλειος Παλαιόπυργος 14