Back to top

Αρχείο για Παιδεία

Στις 27 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2017 στις 10:02πμ | Κατηγορία: Παιδεία | argy

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με εγκύκλιο του (αρ.πρωτ.155925/Ζ1/19-9-2017) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την χορήγησή του, από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

“Η πρώτη μέρα στο σχολείο”

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου, 2017 στις 9:24μμ | Κατηγορία: Παιδεία | J.Arkas

Αφιέρωμα με αφορμή την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Κείμενο από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων των Α-Β τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (δικαιούχοι, προϋποθέσεις, διαδικασία χορήγησης)

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου, 2017 στις 9:44μμ | Κατηγορία: Παιδεία | Ν.Δ.Κ.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις χορήγησης και τα στοιχεία που θα δηλώσουν θα ελεγχθούν και θα επαληθευθούν με διασταυρώσεις στοιχείων από τα ηλεκτρονικά αρχεία των Ιδρυμάτων και της Α.Α.Δ.Ε. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τον Ιούνιο κάθε έτους. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του υπουργού Παιδείας.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1) Δικαιούχος του επιδόματος είναι όποιος από τους δύο γονείς θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.

2) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος έχουν ως εξής:

α) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή.

β) Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

γ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997.

δ) Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξεταστικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές.

3) Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών τους σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.

4) Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις.

5) Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος:

α) όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

β) όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,

γ) όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται στέγαση από τη σχολή τους.

Διαδικασία χορήγησης:

6) Οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, πρέπει να υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α.Φ.Μ. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

7) Ο δικαιούχος γονέας ή φοιτητής κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του φοιτητή,
β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της συζύγου και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου καιτου/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής,
γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,
δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
 
Τα δηλωθέντα στοιχεία θα ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση που κάποια από τα δηλωθέντα στοιχεία δεν μπορούν να διασταυρωθούν, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία και θα υποδεικνύονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Ιδρύματος, θα ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και θα βεβαιώνουν την αποδοχή ή μη των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Επεξεργασία της αίτησης:

8) Η επεξεργασία της αίτησης και η έγκριση της καταβολής του επιδόματος, θα γίνεται με βάση:

α) τα υπευθύνως από τον αιτούντα δηλωθέντα στοιχεία,
β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία,
γ) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται. Εάν, μετά την επεξεργασία της αίτησης, προκύψει ότι πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η αίτηση γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση που δεν προκύψει η πλήρωση κάποιου κριτηρίου χορήγησης του επιδόματος, η αίτηση απορρίπτεται. Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή από την οποία και ενημερώνεται ο αιτών. Εφόσον μία αίτηση απορριφθεί υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης αίτησης θεραπείας.

9) Η οριστική υποβολή της αίτησης υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

10) Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

Διευθυντής τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας

Πέμπτη, 31 Αυγούστου, 2017 στις 8:24μμ | Κατηγορία: Παιδεία | Ν.Δ.Κ.
Με απόφασή του, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Πετρόπουλος, τοποθέτησε ως Διευθυντή του 5/θ Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας τον Ιωάννη Καρούντζο (ΠΕ70). Η θητεία του λήγει στις 31-07-2020. Ο τοποθετούμενος εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου 2017 στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 
 
Θερμά συγχαρητήρια στον συμπατριώτη μας εκπαιδευτικό (και συνεργάτη του vlaxerna.gr) Ιωάννη Γ. Καρούντζο.
 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Πέμπτη, 24 Αυγούστου, 2017 στις 12:07μμ | Κατηγορία: Παιδεία | Ν.Δ.Κ.

Ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας. Το vlaxerna.gr σε συνεχή ροή θα ανακοινώνει τα ονόματα των επιτυχόντων συμπατριωτών μας. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες ή όσοι γνωρίζουν για αυτούς, να επικοινωνούν μαζί μας (με κάθε τρόπο) ώστε να αναρτάται το όνομά τους και η σχολή τους.

Γεώργιος Νικ. Παπαδάκος

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

***

Αθανάσιος Βασ. Τσιώλης

Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

***

Παναγιώτα Γεωργ. Μπέρτσου

(το γένος Κων/νας Β. Πανούση)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΣΟΥ

***

Αθανάσιος Γεωργ. Κωτσιομύτης

(το γένος Βασιλικής Αθ. Τσιώλη)

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

***

Σταυρούλα Γεωργ. Καρούντζου

Φιλολογίας (Καλαμάτα) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

***

Αθανασία Ιωαν. Καρέλλα

Λογιστικής και χρημ/κης (Μεσολόγγι) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

***

Δήμητρα Ελισ. Κουτσούγερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

***

Αικατερίνη Γεωργ. Βούλγαρη

(εγγονή Καίτης Τζανή-Δρακοπούλου)

Οικονομικό Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ

***

Βασιλική Κ. Παπαδήμα

(το γένος Φίνης Βασ. Κουτσούγερα)

Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

***

Συνεχή ροή επιτυχόντων…

***

 ⋅ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ:

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

***

ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

***

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

***

ΜΗΛΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ***

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

***

ΣΙΕΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

***

ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

***

ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

***

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

***

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)

***

Θερμά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες.

O ομογενής καθηγητής Πανεπιστημίου Αναστάσιος Τάμης στη Βλαχέρνα

Πέμπτη, 17 Αυγούστου, 2017 στις 11:58πμ | Κατηγορία: Παιδεία | Ν.Δ.Κ.

Μια ωραία επίσκεψη επιφύλασσε η χθεσινή μέρα για το χωριό μας. Ο διακεκριμένος καθηγητής Αναστάσιος Τάμης από Αυστραλία, στα πλαίσια της έρευνάς του, για τους Έλληνες Αρκάδες που πήγαν στην Αυστραλία και επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα, σταμάτησε στο χωριό μας και ρώτησε αν υπάρχουν συγχωριανοί μας, οι οποίοι είχαν ξενιτευτεί για την Αυστραλία (κυρίως τις δεκαετίες 1950, 1960, 1970) και γύρισαν πίσω στην Ελλάδα.

Ο καθηγητής συνάντησε τους συμπατριώτες μας, Παναγιώτη Ν. Δημόπουλο και Βασίλη Π. Μεγρέμη στο “Καμάρες-coffee”, οι οποίοι ειδοποίησαν συγχωριανούς που είχαν πάει ή γεννηθεί στην Αυστραλία. Στην συνάντηση δόθησαν πληροφορίες για Βλαχερναίους οι οποίοι είχαν πάει στην Αυστραλία και επαναπατρίστηκαν και βέβαια θα υπάρχει και συνέχεια ενημέρωσης στον καθηγητή κ. Τάμη. Ο κ. Τάμης έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την ανταπόκριση της Βλαχέρνας στην έρευνά του και συνέχισε την χθεσινή του περιοδεία για Χωτούσα, Άγαλι και Παναγίτσα. 

Προς ένδειξη καλής φιλοξενίας, δόθησαν στον κ. καθηγητή ένα σετ CD με παραδοσιακά τραγούδια, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στο χωριό μας.

*** Ο καθηγητής Αναστάσιος Τάμης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1947 και μετανάστευσε στην Αυστραλία τον Ιούνιο του 1971. Δίδαξε στα Πανεπιστήμια Monash, Melbourne και La Trobe της Μελβούρνης. Εξελέγη Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου La Trobe της Μελβούρνης (1992-1997), ιδρυτικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελληνικών Μελετών και Έρευνας του Πανεπιστημίου La Trobe [ΕΚΕΜΕ] (1997-2006), ιδρυτής και Διευθυντής των Αρχείων Δαρδάλλη της Ελληνικής Διασποράς (1992-2006) και ιδρυτικός Πρόεδρος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών (1986-2006). Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ως διευθυντού, το ΕΚΕΜΕ αναπτύχθηκε και συμπεριέλαβε τα Αρχεία της Ελληνικής Διασποράς, το Ινστιτούτο Κυπριακών Μελετών, το Ινστιτούτο Ποντιακών και λοιπών Μικρασιατικών Μελετών, το Ινστιτούτο Κοινοτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την Ελληνική και Βαλκάνια Βιβλιοθήκη, το Κέντρο Προβολής και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και το Μουσείο Ελληνικής Μετανάστευσης και Εποίκισης. Τα τελευταία 20 χρόνια εξέδωσε 15 μονογραφίες, επιμελήθηκε εννέα βιβλία και συνέγραψε πάνω από 100 κεφάλαια και άρθρα σε έγκριτα περιοδικά και βιβλία στην Ευρώπη, Αυστραλία κι Αμερική. Δημοσίευσε άρθρα σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά με θέματα την κυπριακή και ελληνική μετανάστευση, την έξοδο των Ελλήνων στις υπερπόντιες χώρες κ.λπ.

Η Ελένη Τσιπλάκου από το Λεβίδι Aρκαδίας, κέρδισε τον τίτλο της “Young Scientist 2017”.

Τρίτη, 25 Ιουλίου, 2017 στις 9:57μμ | Κατηγορία: Παιδεία | dimmeg

Το EAAP -διεθνές δίκτυο για την επιστήμη των ζώων και την κτηνοτροφία για την Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου- ανακήρυξε την Ελένη Τσιπλάκου “Young Scientist 2017”.

 

 

*** Η κ. Ελένη Τσιπλάκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α) όπου διδάσκει Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Απεφοίτησε από το Τμήμα της Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α το 2005 και στη συνέχεια με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές (2006) και Διδακτορικές σπουδές (2008) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής του Γ.Π.Α. Το 2009 με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) υπήρξε Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Reading της Αγγλίας. Έπειτα εργάστηκε ως Λέκτορας 407/80 (2010) και στη συνέχεια ως Λέκτορας επί θητεία (01/2011 έως 07/2014) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής του Γ.Π.Α

Το επιστημονικό της έργο έως τώρα περιλαμβάνει: 43 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνούς κύρους έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και 64 περιλήψεις σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων.

Από το 2016 έως σήμερα, η κ. Ελένη Τσιπλάκου είναι Αντιπρόεδρος της Nutrition Commission of European Association for Animal Production (EAAP) ενώ κατά το χρονικό διάστημα 2010-2016 υπήρξε Γραμματέας της.

Είναι υπεύθυνη σε 2 ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετοχή σε άλλα 16 εκ’ των οποίων τα 3 χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (LIFE).

Η κ. Ελένη Τσιπλάκου είναι μέλος της συντακτικής ομάδας των περιοδικών: Journal of Dairy Research, SciTz Nutrition and Food Science, and Gavin Journal of Food and Nutritional Science, και κριτής σε 23 επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.

Πανδαισία καλλιτεχνικής ομορφιάς στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής, του συμπατριώτη μας Αντώνη Κολλιντζογιαννάκη.

Τετάρτη, 5 Ιουλίου, 2017 στις 8:54μμ | Κατηγορία: Παιδεία | Ν.Δ.Κ.

Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα της Αγοράς Αργύρη με κάθε επιτυχία η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντώνη Κολλιντζογιαννάκη «ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ», των εκδόσεων Γαβριηλίδη.

Την παρουσίαση του ποιητή και του έργου του έκαναν με γλαφυρότητα οι φιλόλογοι Γιώτα Ξυλιά και Ελένη Ροδοπούλου. Ποιήματα διάβασαν με την καταπληκτική τους φωνή οι ηθοποιοί Περικλής Βασιλόπουλος και Αγγελική Ντερβίση, καθώς και ο ποιητής Αντώνης Κολλιντζογιαννάκης.

Στην παρουσίαση ακούστηκαν ζωντανά συνθέσεις  του Γιωργου Παπαδόπουλου απο τα δισκογραφικά του έργα Ονειρόδρομοι και Χρώματα απο τον ίδιο τον συνθέστη στην κιθάρα, και την Κωνσταντίνα Τσεκούρα Στο φλάουτο,που ενθουσίασαν τους ακροατές. Μια ανάσα δροσιάς σε δύσκολους καιρούς.

Αξίζει να σημειωθεί οτι προγραμματίζονται απο τη νέα σεζόν δύο  μεγάλες Μουσικοποιητικές βραδιές τόσο στην Πάτρα όσο και στην Τρίπολη όπου κατάγεται ο Αντώνης Κολλιτζογιαννάκης  με περισσότερα ποιήματα του και συνθέσεις του Γιώργου Παπαδόπουλου.

Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντώνη Κολλιντζογιαννάκη: «ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ»

Σάββατο, 17 Ιουνίου, 2017 στις 6:23μμ | Κατηγορία: Παιδεία | Ν.Δ.Κ.

Οι εκδόσεις «Γαβριηλίδης», το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία» και η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ, σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντώνη Κολλιντζογιαννάκη «ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ» την Δευτέρα 26 Ιουνίου, στις 19:00 στην ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ (Αγ. Ανδρέου 12 – Πάτρα).

 …τους ασκούς μου ανοίγω και ταξιδεύω

 πέρα απ’τα όρια των μίζερων καιρών…

Θα μιλήσουν:
Ξυλιά Γιώτα, φιλόλογος

Ροδοπούλου Ελένη, φιλόλογος

Ποιήματα θα διαβάσουν:

Περικλής Βασιλόπουλος, ηθοποιός – σκηνοθέτης
Αγγελική Ντερβίση, ηθοποιός

Μουσική

Γιώργος Παπαδόπουλος, κιθάρα – σύνθεση

Κωνσταντίνα Τσεκούρα, φλάουτο

Με την ευγενική χορηγία του Music Station

Αποχαιρετιστήρια θεατρική παράσταση από το Δημοτικό Σχολείο Λεβιδίου

Τρίτη, 13 Ιουνίου, 2017 στις 9:35πμ | Κατηγορία: Παιδεία | argy

Αύριο Τετάρτη 14/06/2017 στις 18:00 και στην αίθουσα του μουσείου-αρχείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη αποχαιρετιστήρια θεατρική παράσταση του Δημοτικού Σχολείου Λεβιδίου με αφορμή το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν ετοιμάσει μια παράσταση με πολλά δρώμενα υποσχόμενοι ένα γεμάτο απολαυστικό απόγευμα.

Τώρα που κλείνει το σχολείο,
ήρθε η ώρα να πούμε αντίο…
μα ό,τι ζήσαμε μαζί
μες στην καρδιά μας για πάντα θα ζει…

Το χειροκρότημα μας, θα είναι η ενθάρρυνση τους!!!

Πηγή:levidinews.gr