Back to top
Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου, 2015 στις 8:26μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.
Ενίσχυση 14.000€ για μικρές αγροτικές επιχειρήσεις

Η χορήγηση κεφαλαίου αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη διαφόρων δαπανών που σχετίζονται με την αγορά γης, εξοπλισμού, ζωικού και φυτικού κεφαλαίου.

Παρέχεται κατ΄αποκοπή ποσό ενίσχυσης προς μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ.), συνεισφέροντας σε σχετικές στοχεύσεις του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Λόγω του ότι οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις είναι το 50% του συνόλου στην Ελλάδα με πληθώρα κατόχων και χαρακτηριστικών (όπως ετεροαπασχολούμενοι, ημιαυτοσυντήρηση) για να υπάρξει εστίαση ορίζονται τα εξής:

  • Πρόσβαση στο πρόγραμμα έχουν ατομικές ή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μικρές κοινότητες (έως και 5.000 κάτοικοι), ενώ έχουν επαρκή παραγωγική δυναμικότητα ίση με 5.000 έως 7.999 ευρώ για να αναπτυχθούν, διαχωρίζοντάς τες τόσο από γεωργικές εκμεταλλεύσεις χωρίς προσανατολισμό στην αγορά όσο και τις περισσότερο δυναμικές εκμεταλλεύσεις που πρέπει να εγκαθίστανται οι νέοι γεωργοί.
  • Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα έχει αναλάβει κατάλληλες δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσής του έτσι ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη καθώς και επαρκή επαγγελματικά προσόντα. Με την επίτευξη των παραπάνω δίδεται η καταβολή της τελευταίας δόσης της ενίσχυσης. Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης. Το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η στήριξη παρέχεται κατόπιν υποβολής και έγκρισης επιχειρηματικού σχεδίου και η οποία μπορεί να συνδυαστεί ολικά ή μερικά με επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά με την παροχή δανείου για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, χωρίς να συνδέεται με υλοποίηση συγκεκριμένων επενδύσεων και με μέγιστη διάρκεια τα 5 έτη.

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε 2 δόσεις, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και τη 2η δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα με την απόκτηση από μέρους του δικαιούχου της ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη και των κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων μέσω κατάρτισης.

MPAMPHS 4

Οροι επιλεξιμότητας:

Θα πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 χρόνια.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.
• Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 5.000 ευρώ έως 7.999 ευρώ. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).
• Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση.
• Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: νομικά πρόσωπα, δημόσιοι φορείς, δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 και 6.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (νέοι γεωργοί, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

Προτεραιότητα θα δοθεί:

• επάρκεια-συνάφεια επαγγελματικών προσόντων και συνάφεια εργασιακής εμπειρίας,
• στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,
• συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον (όπως ενδεικτικά συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, ένταξη σε προγράμματα βιολογικής ή άλλης πιστοποίησης και γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα),
• εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα),
• χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά),
• χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης),
• στήριξη υποψηφίων δικαιούχων που είναι «επαγγελματίες» ή «ενεργοί» αγρότες,
• Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα π.χ. βελτίωση οικονομικής βιωσιμότητας, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, επιλεγμένοι τομείς παραγωγής).

Χαρακτηριστικά:

Δράση σε περιοχές έως 5.000 κατοίκων:

Η στήριξη αφορά αποκλειστικά γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, έτσι ώστε να υποστηρίζονται αυτές που έχουν μικρότερη πρόσβαση σε πόρους και στην αγορά αλλά ταυτόχρονα μπορεί να διαθέτουν «ποιοτικό» δυναμικό, καθότι είναι περιοχές με μικρούς πληθυσμούς (π.χ. νησιωτικές, ορεινές) οι οποίες παράγουν ποιοτικά τοπικά-παραδοσιακά προϊόντα.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου θα διενεργείται σε ετήσια βάση, με σκοπό τη μείωση ποσοστού λάθους μέσω έγκαιρης διατύπωσης συστάσεων προς τους δικαιούχους και λήψης διορθωτικών ενεργειών από αυτούς σε περίπτωση αποκλίσεων. Πάντως η συμμόρφωση προς τις τιθέμενες δεσμεύσεις (όπως η απόκτηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη) και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το θεσμικό εθνικό ή ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου είναι υποχρεωτική. Θα προβλέπεται η προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών- δικαιολογητικών και η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες πηγές-μητρώα και πληροφοριακά συστήματα, ενδεικτικά για τα εξής:

• Μη ταύτιση δικαιούχων με δικαιούχους υπομέτρων 6.1, 6.2 ή «παλαιοτέρων» μέτρων νέων γεωργών,
• Τόπος κατοικίας και μέγεθος, τόπος και λοιπά χαρακτηριστικά γεωργικής εκμετάλλευσης,
• Εκπλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο κατά την υλοποίηση του σχεδίου

Μέγιστη διάρκεια 4 έτη:

Αναλυτικά στοιχεία για το σχέδιο:

Το επιχειρηματικό σχέδιο (με μέγιστη διάρκεια τα 4 έτη) θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
• Περιγραφή της αρχικής κατάστασης με αναφορά σχετικών οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων της εκμετάλλευσης (όπως για παράδειγμα οικονομικά στοιχεία, δυναμικότητα-τυπική απόδοση, έκταση, φυτικό-ζωικό κεφάλαιο, επαγγελματικά προσόντα αρχηγού, στοιχεία απασχόλησης- εργατικού δυναμικού, εγκαταστάσεις-εξοπλισμός).
• Αναλυτικά στοιχεία (όπως περιγραφή, προϋπολογισμός, πηγές χρηματοδότησης, χρονοδιάγραμμα) των δράσεων και λοιπών ενεργειών για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ή εν γένει στη διαρθρωτική της προσαρμογή. Οι δράσεις μπορούν να αφορούν ενδεικτικά:
• Την αύξηση της έκτασης ή εν γένει της παραγωγικής δυναμικότητας (για παράδειγμα απόκτηση γης ή αγορά ζωικού κεφαλαίου),
• Την αναπροσαρμογή της παραγωγικής κατεύθυνσης (για παράδειγμα σε τομείς που εξυπηρετούν τη στρατηγική του προγράμματος ή περιφερειακές στρατηγικές για τον γεωργικό τομέα),
•  Την υλοποίηση επενδύσεων (για παράδειγμα την αγορά εξοπλισμού, τη δημιουργία νέων ή επέκταση εγκαταστάσεων),
• Την υλοποίηση λοιπών παρεμβάσεων οικονομικού, τεχνολογικού ή οργανωτικού εκσυγχρονισμού (όπως συμμετοχή σε κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση προϊόντων, συμμετοχή σε ομάδες παραγωγών και σχετικές ενέργειες προώθησης).

Δέσμευση:

Τα επαγγελματικά προσόντα:

Το πλάνο θα πρέπει να προβλέπει ως δέσμευση ότι ο δικαιούχος μέσω κατάλληλων δράσεων για την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης θα αποκτήσει, εφόσον δεν διαθέτει, την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη (το αργότερο εντός 2 ετών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης) και διατήρηση αυτής μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση ότι θα αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει, μέσω κατάρτισης (το αργότερο εντός 3 ετών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης) καθώς και δέσμευση για τουλάχιστον διατήρηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ως επαρκή επαγγελματικά προσόντα θεωρούνται: α) κατοχή ανάλογης κατεύθυνσης απολυτήριου/ πτυχίου τουλάχιστον επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, β) παρακολούθηση σχετικής κατεύθυνσης πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον 90 ωρών έτσι όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης. Σε περίπτωση μη επάρκειας προσόντων, προβλέπεται η απόκτηση αυτών μέσω κατάρτισης που υλοποιείται από το υπομέτρο 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 20 (διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών για την οποία χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης). Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από το εθνικό ή κοινοτικό πλαίσιο.

Εν γένει το επιχειρηματικό σχέδιο θα έχει γεωργικό προσανατολισμό και θα αφορά τον γεωργικό τομέα, δηλαδή την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, χωρίς να αποκλείεται κάποια στοιχεία να αφορούν εν μέρει, αλλά όχι αποκλειστικά, και την παροχή γεωργικών υπηρεσιών (όπως μίσθωση γεωργικών μηχανημάτων). Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 9μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.

Πηγή: Έθνος

Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια