Back to top
Τρίτη, 11 Αυγούστου, 2020 στις 2:19μμ | Κατηγορία: , Εκδηλώσεις | Ν.Δ.Κ.
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παραχώρηση χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών!

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10ης AYΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 310/2020

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών

Στην Τρίπολη σήμερα στις 10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε Συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20379/6-8-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η Συνεδρίαση έγινε ‘κεκλεισμένων των θυρών’, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ αρ. 55Α/11-3-2020) και του με αρ.πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος κ. Τζιούμης Κωνσταντίνος.
Από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 41 μελών συμμετείχαν 40 και ονομαστικά οι:

1. Παναγοπούλου Γεωργία (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Ψυχογυιός Βασίλειος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. Χατζόπουλος Στέφανος
4. Κούρος Ηλίας
5. Λαγός Γεώργιος
6. Μακαρούνης Δημήτριος
7. Σπηλιόπουλος Γεώργιος
8. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος
9. Τσαγκαρέλης Αντώνιος
10. Οικονομόπουλος Γεώργιος
11. Αλεξάκης Βασίλειος
12. Καρούντζου Ελένη
13. Παπαδάτος Ιωάννης
14. Σμυρνιώτης Ιωάννης
15. Κοσκινάς Δημήτριος
16. Τασιγιαννάκης Δημήτριος
17. Ζαμπαθά Χριστίνα
18. Παρασκευόπουλος Ιωάννης
19. Κουκάκης Σταύρος
20. Νικήτας Ευάγγελος
21. Μπουρτσουκλής Αγαμέμνων
22. Σαμπράκος Ιωάννης
23. Κοσκινάς Παναγιώτης
24. Λουμπαρδιάς Στυλιανός
25. Τρίκολας Κωνσταντίνος
26. Παπαδημητρίου Σωτήριος
27. Καρώνης Γεώργιος
28. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
29. Γεωργανόπουλος Νικόλαος
30. Καμπυλαυκάς Παναγιώτης
31. Τσιαμούλος Νικόλαος
32. Τσαμούλος Ζαχαρίας
33. Μαρκόπουλος Γεώργιος
34. Φαχούρι Ιμπραχήμ
35. Παρασκευοπούλου – Καλασούντα Βασιλική
36. Σταμάτης Χαράλαμπος
37. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος
38. Τσαντήλα Κωνσταντίνα
39. Βόσνος Δημήτριος
40. Γούργαρης Ευάγγελος
Απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.: Καραλής Θεόδωρος (Γραμματέας Δ.Σ) αν και είχε προσκληθεί νόμιμα. Παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο δημοτικός υπάλληλος κ. Παναγόπουλος Ιωάννης, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών. Στη Συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Λεβιδίου κ. Ξύδης Παναγιώτης, Αλέας κ. Δημητρακόπουλος Παναγιώτης, Δόριζας κ. Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος, Αγίου Κωνσταντίνου κ. Κάμαρης Αντώνιος και Λίμνης κ.Πετρόπουλος Βασίλειος, ενώ απουσίαζε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τρίπολης κ.Παράσχος Παναγιώτης, αν και είχε κληθεί νόμιμα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού: Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία είπε :
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει εκτός ημερησίας διατάξεως το θέμα: Παραχώρηση χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον του θέματος και απεδέχθη τη συζήτηση του θέματος.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού:

΄Εχοντας υπ’όψιν:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4, εδάφιο 24 του Ν. 3852/2010 όπου στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται και «ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους».
β) Το από 31-7-2020 έγγραφο του κ. Παπαχρόνη Παναγιώτη το οποίο αναφέρει: «Παρακαλώ όπως μου επιτραπεί η χορήγηση προς την Τ.Κ. Βλαχέρνας, μιας ή δύο βραδιών προβολής ταινιών για μικρούς και μεγάλους στον εξωτερικό χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας για το χρονικό διάστημα 13-8-2020 και 14-8-2020. Πιο αναλυτικά, προτείνω να καλύψω το κόστος μέχρι και δυο μέρες, 2 ταινιών ανά ημέρα (με συνεργείο πιστοποιημένο οπτικοακουστικής της επιλογής μου) μια ταινία/ημέρα για παιδική ηλικία και μια ταινία/ημέρα για οικογένειες. Το εύρος (1 ή 2 μέρες) των προβολών θα μου υποδειχθεί από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Να θεωρήσετε ως δεδομένο ότι είμαι στη διάθεση να συμβάλλω με όποιο τρόπο που υποδειχθεί ως προς την τήρηση των κανόνων υγιεινής».
γ) Την υπ’ αριθ.4/2020 απόφαση του συμβουλίου κοινότητας Βλαχέρνας με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του Παπαχρόνη Παναγιώτη και στην εισήγηση του Προέδρου της κοινότητας Βλαχέρνας – Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης κ. Κολλίντζα Δημητρίου ο οποίος προτείνει να γίνει αποδεκτή η δωρεά – χρηματοδότηση του συγχωριανού τους Παπαχρόνη Παναγιώτη και αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης θα πρέπει να μεριμνήσει για την οργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης στις 13 και 14 Αυγούστου 2020.
δ) Την υπ’ αριθ. 14/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Περί παραχώρηση χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών» με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών (2 ταινιών ανά ημέρα – μια ταινία/ημέρα για παιδική ηλικία και μια ταινία/ημέρα για οικογένειες) στις 13-8-2020 και 14-8-2020. Προϋπόθεση της παραχώρησης είναι ότι θα ληφθεί μέριμνα από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης της εκδήλωσης για την αποφυγή ζημιών και την ανάληψη ευθύνης για την καθαριότητα, την ακεραιότητα των χώρων και κυρίως για την ασφάλεια των παρευρισκομένων και την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας τους.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την παραχώρηση ή μη χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών (2 ταινιών ανά ημέρα – μια ταινία/ημέρα για παιδική ηλικία και μια ταινία/ημέρα για οικογένειες) στις 13-8-2020 και 14-8-2020. Στην περίπτωση παραχώρησης του χώρου προϋπόθεση αποτελεί η λήψη μέριμνας από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης της εκδήλωσης για την αποφυγή ζημιών και την ανάληψη ευθύνης για την καθαριότητα, την ακεραιότητα των χώρων και κυρίως για την ασφάλεια των παρευρισκομένων και την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας τους.

Λαβών το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργανόπουλος Νικόλαος είπε: Εγώ διαφωνώ και καταψηφίζω κάθε παραχώρηση ή συνδιοργάνωση με το Δήμο Τρίπολης, εκδηλώσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στο Δήμο μας.
Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργανόπουλου Νικόλαου ο οποίος ψήφισε κατά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών (2 ταινιών ανά ημέρα – μια ταινία/ημέρα για παιδική ηλικία και μια ταινία/ημέρα για οικογένειες) στις 13-8-2020 και 14-8-2020. Προϋπόθεση για την παραχώρηση αποτελεί η λήψη μέριμνας από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης της εκδήλωσης για την αποφυγή ζημιών και την ανάληψη ευθύνης για την καθαριότητα, την ακεραιότητα των χώρων και κυρίως για την ασφάλεια των παρευρισκομένων και την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας τους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 310/2020.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τα Μέλη

Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια