Back to top
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, 2020 στις 11:15μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Για Εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούνται νομίμως εναλλακτικά και τα δύο έντυπα ως προς την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας. Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα με τους εξής δύο τρόπους:

Α) Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το forma.gov.gr/forma.gov.gr), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, ή

Β) Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: στο eservices.yeka.gr

Για τα Μέλη Οργάνων Διοίκησης (μέλη εταιρειών, κλπ) και τους Αυτοαπασχολούμενους – Ελεύθερους Επαγγελματίες & Επιτηδευματίες, για λόγους διασταύρωσης, για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ οι Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εκδίδονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. (με νεότερη ενημέρωση από το ΥΠ.ΕΡΓ. μπορούν εναλλακτικά και με την Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α’ ).

Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας. Ενημερώνουμε ότι οι ήδη εκδοθείσες από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους.

Στους αυτοαπασχολούμενους περιλαμβάνονται και οι Αγρότες (κτηνοτρόφοι, γεωργοί, μελισσοκόμοι, κλπ) κατ΄ επάγγελμα και οι Αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούνται οι Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εκδίδονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Οι ιδιοκτήτες (που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες) των εκτάσεων με καλλιέργειες (ελιές, κλπ), μπορούν να μετακινηθούν προς τα κτήματά τους,  αρκεί να φέρουν μαζί τους, το έντυπο μετακίνησης για λόγους εργασίας, στο οποίο θα αναγράφουν «για αγροτική παραγωγή» και το Ε9 που θα πιστοποιεί την ιδιοκτησία τους. Σημειώνουμε ότι το κυνήγι απαγορεύεται, όπως και το ερασιτεχνικό ψάρεμα από την ακτή.

Εφόσον οι συνθήκες δεν διευκολύνουν την ηλεκτρονική συμπλήρωση εγγράφου μετακίνησης, προβλέπεται η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων μέσω της συμπλήρωσης χειρόγραφης δήλωσης (απλή σελίδα χαρτί), όπου αναγράφονται ευκρινώς: το ονοματεπώνυμο, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας, ο προορισμός (π.χ. κτήματα, κτηνοτροφική μονάδα), ο σκοπός και η διάρκεια της μετακίνησης (π.χ. εργασίες στο χωράφι από…..έως….), ώρα, ημερομηνία και υπογραφή.

Η ταυτοπροσωπία του δηλούντος/σας γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς ή διαβατηρίου του/της. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης. Εναλλακτικά μπορεί ο κάθε πολίτης να στείλει SMS στο 13033 (χωρίς χρέωση).

Στις περιπτώσεις που κάποιοι πολίτες κατά την διάρκεια της έναρξης του “λοκντάουν” (Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00) βρίσκονται σε άλλες πόλεις ή χωριά από την μόνιμη κατοικία τους, μπορούν να επιστρέψουν (όποια μέρα θέλουν), έχοντας μαζί τους το έντυπο της φορολογικής τους δήλωσης (Ε1) ή την Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που εκτυπώνεται από το Taxis.

Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια