Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

O εντεταλμένος σύμβουλος Θεόδωρος Καραλής, αρμόδιος για όλα τα Κοιμητήρια του δήμου Τρίπολης

Τρίτη, 21 Μάρτιος, 2017 στις 6:59μμ | Κατηγορία: , Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
Εντεταλμένος σύμβουλος ορίστηκε ο Θεόδωρος Καραλής, με απόφαση του Δημάρχου Τρίπολης, Δημήτρη Παυλή. Πέραν του συνόλου των αρμοδιοτήτων για τον τομέα του αθλητισμού, ο κ. Καραλής, βάσει της απόφασης, θα έχει αρμοδιότητα, με δικαίωμα υπογραφής, για την εποπτεία και τη διαχείριση των κοιμητηρίων του Δήμου (του άρθρου 13 παρ.α2 του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου).
 
Βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, οι αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων είναι:
1) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
2) Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
3) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
4) Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
5) Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον Δήμο Τρίπολης, υπάρχουν κοιμητήρια σε 78 κοινότητες και 12 οικισμούς. Συνολικά, δηλαδή, ο κ. Καραλής θα έχει τη διαχείριση για 90 κοιμητήρια, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου.
 

Ορίστηκαν οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του δήμου Τρίπολης.

Παρασκευή, 17 Μάρτιος, 2017 στις 8:19μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Mε απόφαση του δημάρχου Τρίπολης Δημήτρη Παυλή ορίστηκαν οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του δήμου. Αναλυτικά ο δήμαρχος Τρίπολης ορίζει:

Α. Ως άμισθο εντεταλμένο σύμβουλο το δημοτικό σύμβουλο κ. Βόσνο Δημήτριο.

Αναθέτει στον ανωτέρω δημοτικό σύμβουλο με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
1. Το συντονισμό δράσεων των Αντιδημάρχων σε διαδικασίες Εκτελεστικής Επιτροπής (υποβοηθητικά του Δημάρχου).
2. Την πραγματοποίηση συσκέψεων είτε με Αντιδημάρχους είτε με εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους είτε με υπηρεσιακούς παράγοντες για το γενικότερο συντονισμό της δράσης τους.
3. Θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων, όπως:

α. Την αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα του Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών (σχέδια χωροταξικά και πολεοδομικά, πράξεις εφαρμογής σε επεκτάσεις σχεδίων, πράξεις αναλογισμού, σχέδια πόλης, τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων, καθορισμός οικοδομικών γραμμών, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), Διοικητικά όρια του Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων και κατανομή αντίστοιχων τελών ΑΠΕ, απόκτησης δημοτικών χώρων με απαλλοτρίωση ή εξαγορά και εξωδικαστικοί συμβιβασμοί, θέματα προστασίας κοινόχρηστων – δημοτικών χώρων κλπ.
β. Τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης όλων των μεγάλων έργων, συγχρηματοδοτούμενων ή μη Ευρωπαϊκών Πόρων, ΠΔΕ, ΣΔΙΤ, κλπ (εκτός από ΣΑΤΑ, τέλος ΑΠΕ, ιδίους πόρους κλπ).
γ. Σε έργα και δράσεις μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, ΣΜΑΚ, θέματα φωτισμού οδών, κοινοχρήστων χώρων κλπ.

Καθώς και σχετικά με το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας
4. Τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Προγραμματισμού, όπως:
α. Σύνταξη και υλοποίηση Προγραμματικών συμβάσεων που συμμετέχει ο Δήμος Τρίπολης
β. Προετοιμασία και υλοποίηση έργων και υπηρεσιακών, Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ κλπ, που αφορούν το Δήμο Τρίπολης.
· Σχέδια χωρικής ανάπτυξης (ΒΑΑ-ΟΧΕ-CLLD)
· Σχέδια δράσης αειφόρου ενέργειας- υλοποίηση δεσμεύσεων Συμφώνου Δημάρχων.
5. Την ευθύνη οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας εμποροπανήγυρις Τεγέας.

Β. Ως άμισθο εντεταλμένο σύμβουλο τo δημοτικό σύμβουλο κ. Δημόπουλο Σπυρίδωνα σε θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Βαλτετσίου, Σκιρίτιδας, Τεγέας, Φαλάνθου και των ΚΕΠ που είναι εγκαταστημένα σε αυτές.

Ο ανωτέρω εντεταλμένος σύμβουλος θα συνδράμει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Μπένο Γεώργιο σε όλο το έργο του, θα συνεργάζεται μαζί του για την άμεση επίλυση των θεμάτων που του έχουν ανατεθεί και σε περίπτωση απουσίας του θα υπογράφει τις βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά και τα λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων και για τα οποία έχει αρμοδιότητα υπογραφής ο πιο πάνω αντιδήμαρχος, εκτός από την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης.

Γ. Ως άμισθο εντεταλμένο σύμβουλο τo δημοτικό σύμβουλο κ. Παπαχρόνη Παναγιώτη σε θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Τρίπολης, Κορυθίου, Λεβιδίου και Μαντινείας και των ΚΕΠ που είναι εγκαταστημένα σε αυτές. Ο ανωτέρω εντεταλμένος σύμβουλος θα συνδράμει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γεωργανόπουλο Νικόλαο σε όλο το έργο του, θα συνεργάζεται μαζί του για την άμεση επίλυση των θεμάτων που του έχουν ανατεθεί και σε περίπτωση απουσίας του θα υπογράφει τις βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά και τα λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων και για τα οποία έχει αρμοδιότητα υπογραφής ο πιο πάνω αντιδήμαρχος, εκτός από την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης.

Επίσης αναθέτει στον ανωτέρω δημοτικό σύμβουλο, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
– Την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα κοινωνικού παντοπωλείου.
– Την εποπτεία και το συντονισμό του αυτοτελούς γραφείου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
– Ο ανωτέρω θα καλείται να παραβρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα συντονίζει τους Αντιδημάρχους σε θέματα προβολής του έργου τους και παραγωγή ανακοινώσεων και θα έχει πλήρη ενημέρωση, από τους Αντιδημάρχους για τις δράσεις τους και την πορεία των έργων προκειμένου νε επιμελείται για τις συνεντεύξεις ενημέρωσης προς τα Μ.Μ.Ε.

Δ. Ως άμισθο εντεταλμένο σύμβουλο το δημοτικό σύμβουλο κ. Κακλαμάνο Αναστάσιο.

Αναθέτει στον ανωτέρω δημοτικό σύμβουλο με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
– Την εποπτεία της λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης και των μισθωμένων οικοπέδων ως χώρων πάρκιν των οχημάτων .
– Την παρακολούθηση υλοποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης Τρίπολης.

Ε. Ως άμισθο εντεταλμένο σύμβουλο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καραλή Θεόδωρο.

1. Αναθέτει στον ανωτέρω δημοτικό σύμβουλο κ. Καραλή Θεόδωρο με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων, την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα σχεδιασμού, εισήγησης και μέριμνας για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους, (άρθρο 14 παρ. (γ.2) περ.3 του Ο.Ε.Υ του Δήμου, όπως ιδίως για :
· Την κατασκευή, τη συντήρηση και τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
· Την προώθηση και την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
· Την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.
· Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στον τομέα του αθλητισμού όπως αναφέρεται στο (άρθρο 14 παρ. γ2, περ.6) του Ο.Ε.Υ του Δήμου.

Επίσης του αναθέτει με δικαίωμα υπογραφής την εποπτεία και τη διαχείριση των κοιμητηρίων του Δήμου, του άρθρου 13 παρ.α2 του Ο.Ε.Υ του Δήμου.

ΣΤ. Ως άμισθο εντεταλμένο σύμβουλο το δημοτικό σύμβουλο κ. Τότση Ηλία.

Αναθέτει στον ανωτέρω δημοτικό σύμβουλο με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων, την εποπτεία, το συντονισμό και την ανάπτυξη της ανακύκλωσης.

Πρόσκληση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Τετάρτη, 15 Μάρτιος, 2017 στις 9:33πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος με αφορμή την δημοσίευση των Δασικών Χαρτών της Αρκαδίας και ανταποκρινόμενη στην επιθυμία πολλών συμπατριωτών, καλεί τους Προέδρους όλων των Αρκαδικών Συλλόγων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο Αρκάδα την Τετάρτη 15-03-2017 ώρα 5:30 μ.μ., στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Τζωρτζ 9 – 1ος όρ. Πλ. Κάνιγγος), σε ενημέρωση από ειδικούς και συζήτηση  για τους Δασικούς Χάρτες της Αρκαδίας.

Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Το Levidi-News.gr είναι στον αέρα!!! Καλοτάξιδο…

Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2017 στις 9:17μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Μια ωραία προσπάθεια ξεκίνησε στο Λεβίδι, μέσω της ενημερωτικής ηλεκτρονικής σελίδας που βγήκε στον αέρα!! Levidi-News.gr λοιπόν, με νέα του Λεβιδίου (και όχι μόνο), με θέματα ιστορικά, αθλητικά, κ.α. Η σύνδεση με τους αποδήμους συμπατριώτες, επίσης πολύ σημαντική.

Το vlaxerna.gr  καλωσορίζει το νέο site της περιοχής μας και εύχεται στους εμπνευστές και διαχειριστές του, καλή δύναμη και πάντα καλές ειδήσεις. 

Συνελήφθη 43χρονη για κλοπή στο Λεβίδι Αρκαδίας

Δευτέρα, 13 Μάρτιος, 2017 στις 10:18μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας  ενημερώνει ότι συνελήφθη 43χρονη στο Λεβίδι Αρκαδίας. Συνελήφθη, σήμερα (13.3.2017) το μεσημέρι, στο Λεβίδι  από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λεβιδίου, 43χρονη ημεδαπή, γιατί σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης, για κλοπή.

πηγή: www.pna.gr

Καταρρίπτεται ο μύθος: Οι Πελοποννήσιοι δεν κατάγονται από Σλάβους.

Κυριακή, 12 Μάρτιος, 2017 στις 4:28μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Ήρθε η στιγμή ο Έλληνας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος να δικαιωθεί και με τη «γλώσσα» του DNA. Το ποσοστό της σλαβικής καταγωγής των σύγχρονων Πελοποννησίων κυμαίνεται από 0,2% έως 14,4%, σύμφωνα με μια νέα γενετική έρευνα επιστημόνων από την Ελλάδα και τη διασπορά.

Η μελέτη καταρρίπτει με γενετικά δεδομένα τη θεωρία του 1830 του Γερμανού Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράιερ ότι, μετά από τις σλαβικές επιδρομές κατά τον Μεσαίωνα, ο ντόπιος ελληνικός πληθυσμός ουσιαστικά εξαφανίσθηκε και αντικαταστάθηκε τον 6ο αιώνα μ.Χ. σχεδόν πλήρως από σλαβικές φυλές, οι οποίες τελικά εξελληνίσθηκαν υπό την επιρροή και της Ορθόδοξης εκκλησίας.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή γενετικής Γιώργο Σταματογιαννόπουλο του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ευρωπαϊκό περιοδικό ανθρώπινης γενετικής European Journal of Human Genetics, ανέλυσαν δείγματα DNA από 241 ανθρώπους από όλη την Πελοπόννησο, οι περισσότεροι ηλικίας 70 έως 90 ετών (ο γηραιότερος 107 ετών), των οποίων οι παππούδες είχαν γεννηθεί μεταξύ 1860-1880.

Σύμφωνα με την ανάλυση του γενετικού υλικού, υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στους πελοποννησιακούς και στους σημερινούς σλαβικούς πληθυσμούς, με ένα μικρό μόνο βαθμό εισροής γονιδίων από τους δεύτερους στους πρώτους. Αντίθετα, οι Πελοποννήσιοι φαίνεται πως έχουν σημαντικά μεγαλύτερη κοινή γενετική κληρονομιά με τους Γάλλους (39 έως 42%), τους Ισπανούς (53% έως 62%) και τους Ιταλούς (85% έως 96%), από ό,τι με τους Σλάβους (λιγότερο από 15%).

Συνεπώς, σύμφωνα με τους ερευνητές, «οι Πελοποννήσιοι είναι γενετικά πολύ πιο διαφορετικοί από τους σλάβικούς πληθυσμούς και πολύ πιο όμοιοι με τους πληθυσμούς της Νότιας Ευρώπης».

Οι πρώτοι μετανάστες:

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι πρώτοι «μετανάστες» στην Πελοπόννησο έφθασαν από την Ανατολία περίπου το 9.000 π.Χ. Ακολούθησαν δύο βασικά μεταναστευτικά ρεύματα καθοριστικά για τον πολιτισμό, των Μυκηναίων και αργότερα των Ελλήνων Δωριέων. Οι επόμενες εισροές πληθυσμών πολύ αργότερα ήσαν σλαβικές.  Υπήρξε μεν σλαβική μετανάστευση στην Πελοπόννησο, αλλά οι αριθμοί των Σλάβων μεταναστών ήσαν μικροί σε σχέση με των γηγενών, για να αφήσουν κάποιο καθοριστικό γενετικό αποτύπωμα.

Μάνη – Τσακωνία – Κόρινθος:

Μεταξύ άλλων, η νέα μελέτη επιβεβαιώνει γενετικά ότι οι Μανιάτες και οι Τσάκωνες διαφέρουν από τους υπόλοιπους Πελοποννήσιους, αλλά και μεταξύ τους, ενώ καταρρίπτει οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι έχουν σλαβική καταγωγή. Στη Βαθιά Μάνη και στη Νότια Τσακωνιά η σλαβική γενετική καταγωγή δεν ξεπερνά το 1%, ενώ η ιταλική κυμαίνεται μεταξύ 14% έως 25%. Υπάρχουν εξάλλου γενετικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους κατοίκους της βόρειας και της νότιας Πελοποννήσου.  Κορίνθιοι και Αργείοι εμφανίζουν την μεγαλύτερη γενετική συγγένεια.

«Κοντά» με Ιταλούς:

Επίσης, οι Πελοποννήσιοι εν γένει είναι γενετικά πολύ κοντά στους Σικελούς και τους Ιταλούς (η επιβεβαίωση του «ούνα φάτσα-ούνα ράτσα»!). Οι τελευταίοι λειτουργούν ως γενετική «γέφυρα» ανάμεσα στους Πελοποννήσιους και σε άλλους Ευρωπαίους, όπως οι Ανδαλουσιάνοι της Ισπανίας και οι Γάλλοι. Οι Σλάβοι απέχουν γενετικά πολύ από τους Πελοποννήσιους, όπως και οι πληθυσμοί της Εγγύς Ανατολής.

Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης οι Πέτρος Δρινέας και Φώτης Τσέτσος (Πανεπιστήμιο Πέρντιου ΗΠΑ-Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών), Περιστέρα Πάσχου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής), Γιάννης Σταματογιαννόπουλος και Νικολέτα Ψαθά (Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον), Αθανάσιος Θεοδοσιάδης (Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών Altius-Σιάτλ), Ευαγγελία Γιαννάκη και Νίκος Ζώγας (Νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης-Αιματολογικό Τμήμα).

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παρασκευή, 10 Μάρτιος, 2017 στις 4:00μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
Με απόφαση του δημάρχου Τρίπολης Δημητρίου Παυλή, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι (από 10-03-2017 έως 31-08-2019) και συγκεκριμένα:
 1. Σταµατόπουλος ∆ηµήτριος
2. Παπαδηµητρίου Σωτήριος
3. Βρέντας Σπυρίδωνας
4. Αληγέωργα Γαρυφαλλιά
5. ∆άλκου Αναστασία
6. Γεωργανόπουλος Νικόλαος
7. Μπένος Γεώργιος
 
 
Με την απόφαση αυτή, μεταβιβάζονται στους ανωτέρω αντιδηµάρχους, οι ακόλουθες καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητες:
 
α) Στον Αντιδήµαρχο κ. Σταµατόπουλο ∆ηµήτριο, τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου) πλην του Τµήµατος Απασχόλησης και Τουρισµού.
1. Όλες τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής (Τοµέας φυτικής παραγωγής – Τοµέας Ζωϊκής Παραγωγής – Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης) (άρθρο 12 παρ.α του O.E.Υ).
2. Όλες τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων (άρθρο 12 παρ.β του Ο.Ε.Υ.) (Ρύθµιση Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων –Προστασία Καταναλωτή- Χορήγηση Αδειών Εµπορικών και Γενικών Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων).
3. Σε θέµατα διαχείρισης αδέσποτων ζώων (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).
4. Σε θέµατα Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β.).
5. Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και αποφάσεων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που έχω διατηρήσει και αυτών που έχω παραχωρήσει στο Γενικό Γραµµατέα, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και πλην αυτών που θα παραχωρήσω στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
 
β) Στον Αντιδήµαρχο κ. Παπαδηµητρίου Σωτήριο, τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας (άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου).
1. Σε θέµατα Προστασίας και αναβάθµισης Περιβάλλοντος.
2. Σε θέµατα Καθαριότητας και Αποκοµιδής απορριµµάτων.
3. Σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας και το συντονισµό των δράσεων για την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών ( άρθρο 13 παρ. α .4 του O.E.Y).
4. Σε θέµατα διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων (άρθρο 13 παρ. γ του Ο.Ε.Υ).
5. Σε θέµατα ειδικών συνεργείων, ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου ( άρθρο 13 παρ. δ. του Ο.Ε.Υ).
6. Σε θέµατα προώθησης εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του ∆ήµου (άρθρο 13 παρ. α.5 του Ο.Ε.Υ).
7. Σε θέµατα του Τµήµατος Συνεργείων (άρθρο 17 παρ.ε του Ο.Ε.Υ).
8. Σε θέµατα συντήρησης και καθαριότητας ρεµάτων.
9. Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και αποφάσεων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που έχω διατηρήσει και αυτών που έχω παραχωρήσει στο Γενικό Γραµµατέα, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και πλην αυτών που θα παραχωρήσω στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Ορίζεται ο Αντιδήµαρχος Παπαδηµητρίου Σωτήριος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
 
γ) Στον Αντιδήµαρχο κ. Βρέντα Σπυρίδωνα, τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, και Πολιτισµού (άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ και του Τµήµατος Απασχόλησης και Τουρισµού (άρθρο 12 παρ.γ του Ο.Ε.Υ).
1. Σε θέµατα Απασχόλησης και Τουρισµού ( άρθρο 12 παρ. γ του Ο.Ε.Υ).
2. Σε θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
3. Σε θέµατα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας (άρθρο 14 παρ. β του Ο.Ε.Υ.).
4. Σε θέµατα Παιδείας και δια βίου µάθησης (άρθρο 14 παρ.γ.1 του Ο.Ε.Υ).
5. Σε θέµατα Πολιτισµού όπως αυτά αναφέρονται στο ( άρθρο 14 παρ. γ.2 του Ο.Ε.Υ.).
6. Σε θέµατα ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών, τήρησης του κανονισµού λειτουργίας τους, σύνταξης του προγράµµατος συντήρησης αυτών.
7. Σε θέµατα παιδικών κατασκηνώσεων.
8. Σε θέµατα του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
9. Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και αποφάσεων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που έχω διατηρήσει και αυτών που έχω παραχωρήσει στο
Γενικό Γραµµατέα, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και πλην αυτών που θα παραχωρήσω στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
 
δ) Στην Αντιδήµαρχο κα. Αληγέωργα Γαρυφαλλιά, τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, άρθρο 16 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου:
1. Σε θέµατα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Σε θέµατα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας και
3. Σε θέµατα Ταµείου.
4. Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και αποφάσεων που εκδίδονται από την παραπάνω υπηρεσία, καθώς και την υπογραφή χρηµατικών ενταλµάτων που αφορούν µισθοδοσίες και µισθοδοτικές καταστάσεις καθώς και όσα αφορούν τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, πλην αυτών που έχω διατηρήσει και αυτών που έχω παραχωρήσει στο Γενικό γραµµατέα, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και πλην αυτών που θα παραχωρήσω στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Ορίζει την Αντιδήµαρχο κα Αληγέωργα Γαρυφαλλιά ως Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
 
ε)Στην Αντιδήµαρχο κα. ∆άλκου Αναστασία, τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας (άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου).
1. Τα θέµατα εκτέλεσης τεχνικών έργων και µελετών.
2. Τα θέµατα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.
3. Τα θέµατα εγκαταστάσεων και αδειών µεταφορών.
4. Τα θέµατα Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών εφαρµογών.
5. Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και αποφάσεων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που έχω διατηρήσει και αυτών που έχω παραχωρήσει στο Γενικό Γραµµατέα, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και πλην αυτών που θα παραχωρήσω στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
6. Τη συνεργασία µε τους αρµόδιους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
 
ζ) Στον Αντιδήµαρχο κ. Γεωργανόπουλο Νικόλαο, τις ακόλουθες κατά τόπο καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
1. Την ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ που είναι εγκαταστηµένα στις ∆ηµοτικές Ενότητες Τρίπολης, Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντινείας.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες, συνεπικουρικά µε τον αρµόδιο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο.
3. Τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης των δηµοτών.
5. Τη συνεργασία µε τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεµάτων των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία µε τους καθ΄ ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους.
6. Την εποπτεία και εισήγηση στον αρµόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήµαρχο των θεµάτων της Καθαριότητας, Αποκοµιδής απορριµµάτων και του αρµοδίου εντεταλµένου συµβούλου σε θέµατα Ανακύκλωσης στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
7. Την τέλεση πολιτικών γάµων στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
8. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισµό των θεµάτων οδοσήµανσης και ηλεκτροφωτισµού των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία µε τον αρµόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήµαρχο.
 
στ) Στον Αντιδήµαρχο κ. Μπένο Γεώργιο, τις ακόλουθες κατά τόπο και καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
1. Την ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ που είναι εγκαταστηµένα στις ∆ηµοτικές Ενότητες Βαλτετσίου, Σκυρίτιδας, Τεγέας και Φαλάνθου.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες, συνεπικουρικά µε τον αρµόδιο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο.
3. Τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης των δηµοτών.
5. Τη συνεργασία µε τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεµάτων των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία µε τους καθ΄ ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους.
6. Την εποπτεία και εισήγηση στον αρµόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήµαρχο των θεµάτων της Καθαριότητας, Αποκοµιδής απορριµµάτων και Ανακύκλωσης στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
7. Την τέλεση πολιτικών γάµων στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
8. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισµό των θεµάτων οδοσήµανσης και ηλεκτροφωτισµού των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία µε τον αρµόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήµαρχο.
 
***
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος. Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήµαρχοι θα πρέπει να έχουν άριστη συνεργασία µε τους αρµόδιους εντεταλµένους δηµοτικούς συµβούλους.
Οι Αντιδήµαρχοι κ. Βρέντας Σπυρίδων και κ. Γεωργανόπουλος Νικόλαος θα είναι άµισθοι.
 
***
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός µου, στα καθήκοντά µου θα µε αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος κ. Βρέντας Σπυρίδων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ανωτέρω Αντιδηµάρχου θα µε αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος κ. Σταµατόπουλος ∆ηµήτριο.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ – ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΑΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Τρίτη, 7 Μάρτιος, 2017 στις 11:56μμ | Κατηγορία: , Ειδήσεις | CLOLONIS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος των Απανταχού Βλαχερναίων σας προσκαλεί στη συνεστίαση που διοργανώνει την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 το μεσημέρι στην ταβέρνα «Η Σπηλιά της Ακρόπολης» (Θρασύλλου 24 και Επιμενίδου, Πλάκα, Αθήνα, τηλ. 210-3248-593).  Η ταβέρνα βρίσκεται κοντά στο σταθμό του Μετρό «Ακρόπολη», σε μια πολύ γραφική γειτονιά της Πλάκας, με μοναδική θέα προς τον Παρθενώνα.

Το μενού για το Σύλλογο περιλαμβάνει ορεκτικά, σαλάτες, φιλέτο χοιρινό ή νηστίσιμο ψαρικό και κρασί/αναψυκτικό και ζωντανή λαϊκή μουσική και τιμάται στα 14 Ευρώ ανά άτομο.

Στην εκδήλωση, πέραν της συνεστίασης, θα επιδοθούν αναμνηστικοί έπαινοι στους Βλαχερναίους που πέτυχαν στα Πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το 2016.

Όλοι οι Βλαχερναίοι και οι φίλοι της Βλαχέρνας είναι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου

Τηλέφωνα επικοινωνίας για κρατήσεις :

Ηλίας Σωτ. Τσαρουχάς (Πρόεδρος): 6983-521-983

Κων/νος Τσέκος (Γραμματέας): 6983-463-933

Παν. Χαρ. Λολώνης (Ταμίας): 6977-034-333

Την Κυριακή 26 Μαρτίου αλλάζει η ώρα!!!

Τρίτη, 7 Μάρτιος, 2017 στις 9:32πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy
Στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Μαρτίου 2017 (τελευταία Κυριακή του Μαρτίου) θα πρέπει να γυρίσουμε το ρολόι μας, μία ώρα μπροστά (δηλαδή η ώρα θα δείχνει 4:00) καθώς λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας.
 
 
 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ (ΣΕΡΙΦΗΣ) ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος, 2017 στις 2:27μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», μετά την κατάργηση αρκετών αστυνομικών τμημάτων, μεταξύ αυτών και του Α.Τ. Λεβιδίου, το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη, θα εγκαινιάσει μέσα στο μήνα ένα νέο θεσμό, του «τοπικού αστυνόμου», ώστε να υπάρχει αστυνομική παρουσία σε όλες τις περιοχές. Ο «Έλληνας σερίφης» (με χαρακτηριστική κονκάρδα στο πέτο) εκτιμάται ότι θα γίνει ο σύνδεσμος της τοπικής κοινωνίας με την Αστυνομία. Θα επιλαμβάνεται και θα διεκπεραιώνει ζητήματα καθημερινότητας, θα κάνει ημερήσια αναφορά προς την υπηρεσία του, θα ενημερώνει και διευκολύνει τους πολίτες και θα αναπτύσσει επαφές με υπηρεσίες, φορείς και πολίτες.