Back to top

Αρχείο για Αγροτικά

«3ο Φεστιβάλ μελιού και προϊόντων μέλισσας» στην Βυτίνα

Παρασκευή, 7 Αυγούστου, 2015 στις 6:49μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | dimmeg

Ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) σε την συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας και τον Σύλλογο Εμποροεπαγγελματιών Βυτίνας  πραγματοποιούν το «3ο Φεστιβάλ μελιού και προϊόντων μέλισσας» από τις 7 έως 9 Αυγούστου 2015 στην πλατεία της Βυτίνας.

Τα εγκαίνια του φεστιβάλ θα γίνουν Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015, ώρα 20.00 στην κεντρική πλατεία της Βυτίνας. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει: Έκθεση μελιού και παραγώγων του, παρουσίαση παραγωγικής διαδικασίας, επίδειξη γαστρονομίας, προσφορά εδεσμάτων και γλυκισμάτων, μουσικές εκδηλώσεις.

BYTINA MELI 2013 (1)

 

Δεν φορολογούνται τα έσοδα που αποκτούν οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (T.O.E.B.) από τις εισφορές των μελών τους

Πέμπτη, 30 Ιουλίου, 2015 στις 8:27πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | Ν.Δ.Κ.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1102518 2015
 ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.
 
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περ.δ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.δ.3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181) και της παρ.1 του άρθρου 13 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.1 του άρθρου 6 του ν.414/1976 και την παρ.1 του άρθρου 1 του ν.δ.1218/1972, αντίστοιχα, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι συνιστώνται με τις διατάξεις του νομοθετικού αυτού διατάγματος οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), οι οποίοι αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και οι οποίοι διακρίνονται σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) και σε Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), τυγχάνουν οργανισμοί κοινής ωφελείας και από αυτούς οι Τ.Ο.Ε.Β. αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής μορφής.
4. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 12 και του άρθρου 5 του ν.δ.3881/1958 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι Τ.Ο.Ε.Β. συνιστώνται για έργα εγγείων βελτιώσεων Β’ τάξεως (ήτοι, έργα τοπικού ενδιαφέροντος όπως είναι, τα δίκτυα αποστραγγιστικών τάφρων και αρδευτικών διωρύγων, τα αντιπλημμυρικά έργα, έργα αξιοποίησης παθογενών ή αγόνων εδαφών, έργα υδρολιπάνσεως και εμπλουτισμού υπογείων υδροφόρων στρωμάτων, κλπ.) και οι Γ.Ο.Ε.Β. κατ’ αρχήν για έργα εγγείων βελτιώσεων Α’ τάξεως (ήτοι, κύρια έργα γενικού ενδιαφέροντος όπως είναι, τα έργα διευθετήσεως ποταμών και μεγάλων χειμάρρων, τα φράγματα, οι σημαντικές τάφροι, διώρυγες και σήραγγες για την παροχέτευση ή αποχέτευση υδάτων, κλπ.).
5. Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι μέλη των Ο.Ε.Β. καθίστανται υποχρεωτικά, από τη σύστασή τους, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες και νομείς, εμφυτευτές και επιφανειούχοι ή επικαρπωτές σε αγροτικά ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής δικαιοδοσίας τους.
6. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, ότι σκοποί των Ο.Ε.Β. είναι, μεταξύ άλλων: α) η διοίκηση των υδάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και η ρύθμιση της χρήσης και η διανομή αυτών, μέσω της επιβολής κανονισμών άρδευσης και της λήψης λοιπών αναγκαίων μέτρων, β) η αστυνομία επί των υδάτων και των έργων, γ) η επιβολή και η βεβαίωση των κατά το άρθρο 10 υποχρεώσεων των ωφελουμένων και δ) ο καθορισμός και η είσπραξη μισθωμάτων ή δικαιωμάτων βοσκής επί μη διανεμηθεισών εκτάσεων στις ζώνες των έργων ή επί αποκαλυπτόμενων γαιών δικαιωμάτων αλιείας των υδάτων ποταμών και λιμνών εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους ή ετέρων συναφών δικαιωμάτων.
7. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, ότι η συμμετοχή των ωφελουμένων από τα έργα φυσικών ή νομικών προσώπων στις δαπάνες αυτών συνίσταται: α) στην εξ ιδίων πόρων καταβολή των δαπανών κατασκευής των έργων που δεν καλύπτονται από επιδοτήσεις και δάνεια, β) στην καταβολή των κανονισμένων εισφορών και δόσεων για την εξόφληση των δανείων που έχουν συναφθεί για την κατασκευή των έργων και γ) στην εξ ολοκλήρου καταβολή των ετησίων δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και διοίκησης των έργων. Οι παραπάνω υποχρεώσεις κατανέμονται κατά περίπτωση μεταξύ των ωφελουμένων και καταβάλλονται με τη μορφή στρεμματικών εισφορών ή τελών ή και με τη μορφή αντιτίμου χρήσης αρδευτικού ύδατος (παρ.2).
8. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι πόροι των Ο.Ε.Β. είναι οι στρεμματικές εισφορές και τέλη, τα αρδευτικά τέλη ή το αντίτιμο χρήσης αρδευτικού ύδατος, μισθώματα και δικαιώματα και κάθε άλλο προβλεπόμενο από το καταστατικό αυτών έσοδο. Οι στρεμματικές εισφορές και τα τέλη που επιβάλλονται από τους Ο.Ε.Β., εισπράττονται από τα αρμόδια όργανα αυτών απευθείας ή κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10 παρ.4 και σε υπερημερία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (παρ.2).
9. Όπως είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), για τον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), οι οποίοι αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής μορφής, από το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που υπόκεινται σε φορολογία αφαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν και αντιστοιχούν σε αυτά και το τυχόν θετικό αποτέλεσμα που θα προκύψει φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (σχετ. τα αριθ.1028911/10388/Β0012/7.04.2009 και Γ.179/37/12.04.1984 έγγραφα).
10. Σε απάντηση σχετικού εγγράφου της Δ/νσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τη νομική μορφή των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο, διευκρινίσθηκε, ότι στην έννοια των συνεταιρισμών και των ενώσεων αυτών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, η ένωση αγροτικών συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), η κεντρική συνεταιριστική ένωση (ΚΕ.Σ.Ε.) και η κοινοπραξία αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων (σχετ. το αριθ. ΔΕΑΦΒ 1053891 ΕΞ 2015/21.04.2015 έγγραφο).
11. Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα διευκρινίζονται τα ακόλουθα ως προς τη φορολογική μεταχείριση των Ο.Ε.Β., μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013:
Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής μορφής και επομένως, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ως αγροτικοί συνεταιρισμοί και ως ενώσεις αυτών (περ.δ’ άρθρου 45 και παρ.2 άρθρου 58 του ν.4172/2013).
Ακόμη, συνάγεται ότι στους Τ.Ο.Ε.Β. επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (σχετ. το αριθ.Δ12Β 1174037 ΕΞ 2013/12.11.2013 έγγραφο). Ωστόσο, δεδομένου του ιδιόμορφου χαρακτήρα των Τ.Ο.Ε.Β. ως οργανισμών κοινής ωφελείας και της αναγκαστικής μορφής είσπραξης των εισφορών των φυσικών και νομικών προσώπων που καθίστανται υποχρεωτικά μέλη τους, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι τα έσοδα που αποκτούν οι Τ.Ο.Ε.Β. από τις εισφορές των μελών τους (συνδρομές – δικαιώματα εγγραφής) δεν φορολογούνται, καθόσον δεν αποτελούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4172/2013. Ομοίως, τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι πιο πάνω Οργανισμοί από τα μέλη τους δεν αποτελούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές, αλλά συνιστούν μονομερώς επιβαλλόμενες χρηματικές υποχρεώσεις, που διακρίνονται από τους φόρους κατά το ότι η καταβολή τους συνδέεται με την παροχή ειδικής ωφέλειας στον υπόχρεο, δηλαδή στην απόλαυση δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιου πράγματος. Η δημόσια αυτή υπηρεσία, προς την οποία στοχεύει το ανταποδοτικό τέλος, παρέχεται προέχοντος χάριν δημοσίου σκοπού, εξυπηρετούνται όμως με αυτή ταυτόχρονα και όποιοι την χρησιμοποιούν, που φέρουν το βάρος των δαπανών τους (σχετ. οι αριθ. ΣτΕ 2462/1999 και ΣτΕ 649/1981 αποφάσεις).
Κατά συνέπεια, τα έσοδα από τέλη που αποκτούν οι Τ.Ο.Ε.Β. δεν φορολογούνται. Όσον αφορά τους Γ.Ο.Ε.Β., οι οποίοι λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα έσοδα που αποκτούν από τις εισφορές των μελών τους και τα τέλη θεωρούνται έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους και επομένως, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου (περ.γ’ άρθρου 45 του ν.4172/2013 και ΠΟΛ.1044/10.2.2015 εγκύκλιος). Ακόμη διευκρινίζεται, ότι λόγω της νομικής μορφής των Γ.Ο.Ε.Β. ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (σχετ. το αριθ. Δ12Β1048354 ΕΞ 2014/18.03.2014 έγγραφο). 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Τρίτη, 28 Ιουλίου, 2015 στις 6:39μμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

Ο κάθε καλλιεργητής που χρησιμοποιεί για ύδρευση των καλλιεργειών του το σύστημα ύδρευσης του Τ.Ο.Ε.Β., είναι υποχρεωμένος να έχει βάλει βάνα πριν ή μετά το μετρητή του, για να μην ανοιγοκλείνει την κεντρική βάνα. Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω οδηγία θα επιφέρει πρόστιμο, καθώς επίσης και την επιβάρυνση του καλλιεργητή σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής βάνας.
Επίσης γνωστοποιούμαι στους κτηνοτρόφους της περιοχής να δηλώσουν τη θέση που τους εξυπηρετεί μία υδροληψία με υδρόμετρο, για την κάλυψη τον αναγκών του κοπαδιού τους.
Απαγορεύεται η ασύστολη χρήση ύδατος από παροχή που δεν θα έχει υδρόμετρο, κάτι τέτοιο θα επιφέρει πρόστιμο.

Για τον Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Έλους Κανδήλας

ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Σταμάτης

oreixalkinh-bana-thyridas-1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Παρασκευή, 17 Ιουλίου, 2015 στις 11:45μμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

Ενημερώνουμε όλους τους ιδιοκτήτες του έλους Κανδήλας, ότι από το έτος 2014 ισχύει πάγια ετήσια εισφορά 1€ ανά στρέμμα και 5€ εγγραφή, ανά ιδιοκτήτη. Η εγγραφή γίνεται μία φορά. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους ιδιοκτήτες είτε το αγρόκτημα καλλιεργείτε είτε όχι. Η κατάθεση για την οφειλή αυτή γίνεται στο λογαριασμό του Τ.Ο.Ε.Β στην τράπεζα Πειραιώς και το IBAN του λογαριασμού είναι

IBAN:  GR67 0171 1260 0061 2612 8033 039.

Παρακαλείστε στην εξόφληση της υποχρέωσης αυτής εντός του έτους 2015.

Οι ανεξόφλητες οφειλές θα βεβαιώνονται στο εξής στην εφορία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2796 360023
EMAIL: toebkandilas@yahoo.gr

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος & τα Μέλη του Δ.Σ.
Σταμάτης Χαράλαμπος

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2015

Πέμπτη, 11 Ιουνίου, 2015 στις 8:18πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | argy
Η Διοίκηση του ΟΓΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού ότι η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2015 ξεκινά σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015. Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας.
Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι:
– Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
– Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους αυτής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις παροχές της Αγροτικής Εστίας.
– Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι – παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.
– Δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.
Στα Προγράμματα Κοινωνικού, Ιαματικού Τουρισμού και στο Εκδρομικό Πρόγραμμα δικαιούνται να συμμετάσχουν χωρίς κλήρωση οι συνταξιούχοι με απόλυτη αναπηρία, οι τυφλοί και οι παραπληγικοί. Για πρώτη φορά φέτος, οι παραπάνω δικαιούχοι μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο –δικαιούχο των παροχών της Αγροτικής Εστίας που επιλέγουν οι ίδιοι, εφόσον δεν έχουν δηλώσει σύζυγο ή τέκνα στην αίτησή τους. Το τρίτο πρόσωπο θα συμμετάσχει στο αντίστοιχο πρόγραμμα, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.
Δικαιολογητικά:
Για την υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:
α) Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών που θέλουν να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του) με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
γ) Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων, για συνταξιούχους (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών για ασφαλισμένους.
Κλήρωση Δικαιούχων:
Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, θα ακολουθήσει κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάδειξη των δικαιούχων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2015. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr) ή μέσω των ΚΕΠ .
 
OGA1

Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας 2015 στα οποία μπορούν να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή οι δικαιούχοι :

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιλαμβάνει: 6ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις), σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και camping) και απευθύνεται σε 85.000 δικαιούχους (διάρκεια ισχύος από 10-7-2015 μέχρι 15-05-2016).

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (αφορά μόνο συνταξιούχους) 

Το Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού περιλαμβάνει 6ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) και μέχρι τέσσερις απλές λούσεις δωρεάν, σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων υδροθεραπευτηρίων σε τουριστικά καταλύματα ή ιαματικές πηγές της χώρας για 15.000 συνταξιούχους (διάρκεια ισχύος για διαμονή σε κατάλυμα από 10-7-2015 μέχρι 15-05-2016 και για την παροχή δωρεάν ιαματικών λουτρών από 10-7-2015 μέχρι 31-12-2015).

3. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
To Εκδρομικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε 49.000 δικαιούχους και περιλαμβάνει:
– 3ήμερες εκδρομές για 7.000 δικαιούχους, που θα είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες, εφόσον το κόστος της εκδρομής που θα επιλέξουν δεν ξεπερνά την αξία του Δελτίου (120 ευρώ).
– 2ήμερες διακοπές για 10.000 δικαιούχους, που θα είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες εφόσον το κόστος της εκδρομής που θα επιλέξουν δεν ξεπερνά την αξία του Δελτίου (65 ευρώ).
– Μονοήμερες εκδρομές για 32.000 δικαιούχους, που είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.
Οι εκδρομές διοργανώνονται από τουριστικά γραφεία συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ σε όλους τους νομούς της χώρας (διάρκεια ισχύος από τον 10-7-2015 μέχρι 15-05-2016).

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Το πρώτο Μέρος του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Βιβλίων απευθύνεται σε 180.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν δωρεάν βιβλία αξίας 20 ευρώ από συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε όλους τους νομούς της χώρας (διάρκεια ισχύος από 10-7-2015 μέχρι 31-12-2015).

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα Δωρεάν Δελτίων Θεάματος απευθύνεται σε 90.000 δικαιούχους για μεγάλο αριθμό θεατρικών παραστάσεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σε συμβεβλημένα θέατρα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Κυριακή, 24 Μαΐου, 2015 στις 10:44πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμαι ότι για να λάβει κάποιος υδρόμετρο, από τον Τ.Ο.Ε.Β για τη νέα καλλιεργητική περίοδο 2015, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον οργανισμό (κατανάλωση νερού, πάγια τέλη, εγγραφή) μέσω τραπεζικού λογαριασμού στη τράπεζα Πειραιώς.
2. Να μας δηλώνει ακριβώς τη θέση που θα τοποθετηθεί το υδρόμετρο (ζώνη, αριθμός αγροτεμάχιου, έκταση, καλλιέργεια).
3. Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη – ενοικιαστή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, τηλέφωνο).
4. Υπεύθυνη δήλωση αν είναι ενοικιαστής, του ή των αγροτεμάχιων και ότι αναλαμβάνει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον οργανισμό για τη χρήση του νερού.
5. Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές για αγροτεμάχια που έχουν οφειλή προς τον οργανισμό δεν μπορούν να πάρουν υδρόμετρο.
6. Ο κάθε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής δεν μπορεί να λάβει υδρόμετρο για λογαριασμό τρίτου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο:
Τηλ: 2796360023
Email: toebkandila@yahoo.gr

ydrometro_48102

Πιο εύκολες οι εξετάσεις, για το πιστοποιητικό χρήσης γεωργικών φαρμάκων από τους αγρότες.

Παρασκευή, 22 Μαΐου, 2015 στις 11:13μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Στα πλαίσια εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική και κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 128/2009 ψηφίστηκε ο νόμος 4036/12, ο οποίος προβλέπει την θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ 8197/90920 προβλέπεται ότι από την 26-11-2015 η χορήγηση γεωργικών φαρμάκων μπορεί να γίνεται μόνο σε όσους αγρότες – επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Για τη λήψη του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμμετοχή των αγροτών σε σχετικές εξετάσεις σε μια ύλη 221 ερωτήσεων ενώ στην παραπάνω ΚΥΑ προβλέπεται και η δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης για το οποίο είναι προαιρετική η συμμετοχή των αγροτών. Η κατάρτιση και η διαδικασία των εξετάσεων μπορεί να γίνεται από Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

ELGA DHMHTRA

Το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης προχωρά στη μείωση των ερωτήσεων κατά 30%, που καλούνται να απαντήσουν όσοι αγρότες θέλουν να πάρουν πιστοποιητικό χρήσης γεωργικών φαρμάκων, με τροποποιητική απόφαση. Στα πλαίσια της απλοποίησης και της μείωσης του κόστους για το πιστοποιητικό, που θα πρέπει να το έχουν όλοι οι αγρότες μέχρι το Νοέμβριο, ο αναπληρωτής υπουργός, Βαγγέλης Αποστόλου, επανέλαβε ότι η εξέταση και η εκπαίδευση θα είναι δωρεάν για όσους παρακολουθήσουν τα σεμινάρια από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, ενώ θα πρέπει να πληρώσουν ένα παράβολο των 25 ευρώ (αυτή η τιμή  του παραβόλου ισχύει έως 31-8-2015, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3501/41173/14-4-2015). Επίσης, οι εξεταζόμενοι θα μπορούν να πάρουν να πάρουν το πιστοποιητικό αφού απαντήσουν σωστά σε 20 από τις 40 ερωτήσεις.

Σχετικές εφαρμογές:

ppp-usercert.minagric.gr/

www.elgo.gr/main.html

Πιστοποίηση αγροτών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Τετάρτη, 13 Μαΐου, 2015 στις 11:54μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11 Μαΐου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πιστοποίηση αγροτών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Η διαδικασία πιστοποίησης των αγροτών στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ), υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σύντομα θα πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του Οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και σε περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ.

Η διαδικασία πιστοποίησης θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκπαιδευτικής διημερίδας ή ημερίδας και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί γραπτή εξέταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προκαθορισμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, εκτός από το παράβολο των 25 ευρώ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης στην ΟΧΓΦ μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την Τετάρτη 13-05-2015, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή να επικοινωνούν με την Δ/νση Κατάρτισης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και τις περιφερειακές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του Οργανισμού.

Μέχρι τις 10 Μαΐου οι δηλώσεις κτηνιάτρου εκτροφής – Κατάλογος κτηνιάτρων

Πέμπτη, 7 Μαΐου, 2015 στις 1:33μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Στα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους θα πρέπει να δηλώσουν το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου 2015 τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους, οι κτηνοτρόφοι της χώρας.

PROBATA

Ο κατάλογος με τους εγκεκριμένους κτηνιάτρους εκτροφής οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του προγράμματος του μελιταίου πυρετού αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.minagric.gr).
Έτσι, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να δηλώσουν τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους, ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και των κτηνιάτρων εκτροφής για το έργο της εφαρμογής του προγράμματος του μελιταίου στους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους.
Η διαδικασία δεν απαιτεί την κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ κτηνοτρόφου και κτηνιάτρου εκτροφής, παρά μόνο την έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας που αναφέρεται στην Υ.Α και δεν προκύπτει κόστος για τον παραγωγό.
Πρέπει επίσης, να τονιστεί η υποχρέωση των παραγωγών για την εφαρμογή του προγράμματος και η σύνδεσή του με την παράδοση γάλακτος και τις οικονομικές ενισχύσεις.

 
 

Πρόσληψη προσωπικού στον ΤΟΕΒ Κανδήλας

Τρίτη, 7 Απριλίου, 2015 στις 8:51πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | argy
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ο ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ που εδρεύει στο Λεβίδι από τη υπ. Αριθμ 14 της 09/03/2015 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου και την εύρυθμη λειτουργία ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού του οργανισμού για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1 για του σύνολο του Δικτύου του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ Κάτοικος περιοχής ευθύνης ΤΟΕΒ, Πτυχίο μηχανολόγων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αδεια επαγγέλματος υδραυλικού Εγγραφή στο μητρώο της ΠΕ Αρκαδίας.

Ασκηση επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης ΙΙΙ βαθμίδας όλων των ειδικοτήτων. Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.

7μήνες/8ωρη απασχόληση
 
Οι αιτούντες θα πρέπει να :
1.      Κατέχουν μεταφορικοό μέσο
2.      Να έχουν ελληνική ιθαγένεια
3.      Να γνωρίζουν το αρδευτικό δίκτυο του Οργανισμού
4.      Να έχουν συμοληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους & και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.
5.      Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή που συνεπάγεται κατά το νόμο τη στέρηση της ικανότητας του διορισμού τους ως δημοσίου υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου του Υ.Κ. εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
6.      Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 
Στην αίτηση τους για τον διορισμό επισυνάπτονται
1.      Αντίγραφο ποινικού μητρώου
2.      Πιστοποιητικό ποκογενειακής κατάστασης
3.      Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4.      Αντίγραφο πτυχίου
5.      Άδεια άσκησης επαγγέλματος υδραυλικού
6.      Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο της ΠΕ Αρκαδίας
7.      Αντίγραφο εγγραφής στο Μητρώο Εργοδηγών – Μηχανολόγων
8.      Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας
9.      Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
10.  Απόδειξη εμπειρίας με την κατάθεση αντιγράφων τιμολογίων εργασιών των τριών τελευταίων ετών
 
Οι μηνιαίες αποδοχές του ανωτέρου εποχιακού υπαλλήλου θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ που εδρεύει στο Λεβίδι στο δημαρχειακό μέγαρο της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει στις 03-04-2015 και λήγει την ΠΕΜΠΤΗ 16-04-2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τους Χαράλαμπο Σταμάτη: 6977.581240 και Δημήτριο Ξηρογιάννη: 6973.666176.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χαράλαμπος Σταμάτης                                                 Τρύφωνας Ι. Κακώνης