Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης

Τρίτη, 5 Ιουνίου, 2018 στις 11:43μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Ο Δήμαρχος Τρίπολης έχοντας υπόψη:

 1. Την 363/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με αυτές του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν 4325/2015.
 2. Την υπ’ αριθμ. 93923/16-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 3. Το υπ’ αριθ. 13199/8-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τoχρονικό διάστημα από 9-7-2018 έως και 6-9-2018 , συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, για τις ανάγκες Πυροπροστασίας του Δήμου και συγκεκριμένα:

 1. Δώδεκα (12) φυλάκων κατηγορίας ΥΕ.
 2. Δέκα(10)Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Σε περίπτωση μη υποβολής ικανού αριθμού αιτημάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας .

 1. Δύο (2) χειριστών Μ.Ε (διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) με άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013.
 • Εάν καλυφθεί μόνο μία εκ των παραπάνω θέσεων από χειριστή γκρέιντερ κάτοχο άδειας ομάδας Α΄, η άλλη θα καλυφθεί από χειριστή Μ.Ε. (διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) κάτοχο άδειας ομάδας Β .
 • Εάν δεν καλυφθεί καμία εκ των ανωτέρω θέσεων από χειριστή Μ.Ε. (διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ),       κάτοχο άδειας ομάδας Α , τότε η μία μόνο εξ΄ αυτών θα καλυφθεί από χειριστή Μ.Ε. διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών) κάτοχο άδειας ομάδας Β΄ και η δεύτερη θέση θα καλυφθεί από χειριστή Μ.Ε. (φορτωτή – εκσκαφέα (τσάπας) ομάδας Β΄ , ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013.
 • Εάν και μόνον δεν βρεθεί κανένας υποψήφιος με άδεια χειριστή διαμορφωτήρα ισοπεδωτή γαιών, τότε και οι δύο θέσεις θα καλυφθούν από χειριστές (φορτωτή – εκσκαφέα (τσάπας) ομάδας Β΄ , ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013.

Σε κάθε περίπτωση, για τους χειριστές Μηχανημάτων έργων, απαιτείται και άδεια οδήγησης ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπο της αίτησης και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α)Από τα γραφεία του Δήμου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας – Λαγοπάτη 45 (1ος όροφος) – Τρίπολη.

β) Από την ιστοσελίδα του Δήμου www.tripolis.gr

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί στον Δήμο Τρίπολης το αργότερο έως και 14 Ιουνίου 2018.

Οι «λευκές περιοχές» της χώρας που θα επιχορηγηθούν προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Κυριακή, 3 Ιουνίου, 2018 στις 11:34πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy
Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης («λευκές περιοχές») της ελληνικής Επικράτειας, που αποτελεί το Παράρτημα του σχεδίου νόμου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», και το οποίο έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (από την 23/02/2018 μέχρι και την 09/03/2018).

Ο όλος σχεδιασμός, έγινε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ).

Ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποτελείται από δύο μέρη.

Στο Α΄ Μέρος αναφέρονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, ενώ στο Β’ μέρος εντάσσονται εκείνες που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό μετά από την κατάθεση Βεβαίωσης – Υπεύθυνης Δήλωσης του οικείου Δήμου προς τη ΓΓΤΤ και κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου της ΕΕΤΤ σε αυτούς. Επισημαίνεται ότι στο Β΄ μέρος του καταλόγου εντάσσονται οι οικισμοί, για τους οποίους δεν υπήρξε σύμφωνο αποτέλεσμα μεταξύ των μετρήσεων της ΕΕΤΤ και των θεωρητικών προβλέψεων της προαναφερθείσας μελέτης και γενικώς χρήζουν περαιτέρω ενεργειών αποτύπωσης κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση, η ΓΓΤΤ διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση του καταλόγου είναι και θα παραμείνει μια ανοιχτή διαδικασία, η οποία δύναται να οδηγήσει στην τροποποίηση/επικαιροποίηση του καταλόγου με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των εκάστοτε οικισμών και την προσαρμογή στις νέες εξελίξεις.
 
Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τη Δευτέρα 04/06/2018 και ώρα 12:00.
 
 
Στις περιοχές αυτές είναι και τα κάτωθι χωριά της Δ.Ε. Λεβιδίου:
Βλαχέρνα, Δάρα, Κανδήλα, Καρδαράς, Κώμη, Μονή Κανδήλας, Παναγίτσα.
 
Επίσης τα κάτωθι χωριά της Δ.Ε. Βυτίνας:
Καμενίτσα, Καρβούνι, Λάστα, Αγριδάκιον, Ελάτη, Μαγούλιανα, Νυμφασία, Μονή Παναγίας Κερνίτσης, Πυργάκιον, Μονή Αγίων Θεοδώρων, Παν.
 

Καλό Μήνα από Μπεζενικιώτισσες της Αμερικής!!

Παρασκευή, 1 Ιουνίου, 2018 στις 11:30μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Αποκλειστικά για το vlaxerna.gr, ο Βασίλης Μεγρέμης, είχε συνάντηση με συμπατριώτισσες στην Αμερική, οι οποίες εύχονται ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε όλους. Βέβαια φαίνεται να απολαμβάνουν τους στίχους του Βασίλη, αφού μέσα από αυτούς, γυρίζουν πολλά έτη πίσω και θυμούνται τα παλιά!!

www.facebook.com/vasilhs.megremhs/videos/1723638191054288/

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Παρασκευή, 1 Ιουνίου, 2018 στις 10:25πμ | Κατηγορία: , Ειδήσεις, , , | Ν.Δ.Κ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΗΣ «ΤΟ ΑΓΑΛΙ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΙΜΝΙΩΤΩΝ ΑΓΑΛΙΩΤΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΩΤΟΥΣΙΩΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΜΙΩΤΩΝ «Η ΚΩΜΗ»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΑΡΑΙΩΝ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ «Η ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Στα πλαίσια ανάπτυξης δεσμών, καλλιέργειας σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των Συλλόγων των χωριών μας, ΑΓΑΛΙ, ΠΑΝΑΓΑΛΙ, ΧΩΤΟΥΣΑ, ΚΩΜΗ, ΔΑΡΑ, ΒΛΑΧΕΡΝΑ, ΛΕΒΙΔΙ, ΚΑΝΔΗΛΑ, και ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων, αποφάσισαν μονοήμερη εκδρομή στην Μονεμβάσια, την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 και προσκαλούν τα Μέλη και τους Φίλους να συμμετάσχουν.
Θα ακολουθήσει ενημερωτικό πρόγραμμα της εκδρομής (εντός των ημερών).

Παρακαλούνται τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγων που θα συμμετάσχουν σ΄ αυτή την μονοήμερη απόδραση από τα χωριά μας για την Μονεμβασιά, να δηλώσουν την συμμετοχή τους άμεσα, στον υπεύθυνο κάθε Συλλόγου, έτσι ώστε να διευκολύνουν στην καλύτερη οργάνωση του όλου προγράμματος, σχετικά με τις κρατήσεις θέσεων στα πούλμαν, με προοπτική την επιτυχία της εκδρομής.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΑΓΑΛΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΡΗ: 6945 145236
ΠΑΝΑΓΑΛΙ: ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΡΡΑ: 6948 738271
ΧΩΤΟΥΣΑ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: 6976 770979
ΚΩΜΗ: ΠΟΠΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: 6974 459692
ΔΑΡΑ: ΦΙΛΙΩ ΘΛΙΒΕΡΗ: 6944 555915
ΒΛΑΧΕΡΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ: 6977 488243
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 6978 907618
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ: 6984 150293
ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ: 6983 521983
ΚΑΝΔΗΛΑ: ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ: 6978 446082
ΛΕΒΙΔΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΡΑΣ: 6944 896962
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΒΟΣ: 6973 755754
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΒΟΣ: 6974 060842
ΤΡΙΠΟΛΗ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ: 6978 998636
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΟΥΜΗΣ: 6981 074773

MONEMBAΣΙΑ….
Φαντασία χτισμένη με πέτρα και θάλασσα…

Εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. η αρχιτεκτονική μελέτη της αποκατάστασης του Μοναστηριού της Παναγίας Ελεούσας.

Πέμπτη, 31 Μαΐου, 2018 στις 1:01μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Εγκρίθηκε (με όρους που πρέπει να εφαρμοστούν) η επικαιροποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης Ι.Μ. Αγίας Ελεούσας Βλαχέρνας, στην συνεδρίαση του Κ.Α.Σ. την 29/5/2018.

Η πρόσκληση-ημερήσια διάταξη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αθήνα, 24 Μαΐου 2018

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη (Πράξη 20).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητές: Σ. Χούλια–Καπελώνη – Θ. Βλαχούλης

Θέμα 24: Έγκριση ή μη  επικαιροποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης Ι.Μ. Αγίας Ελεούσας Βλαχέρνας, Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η περιοδεία του 1BIL στην Αμερική συνεχίζεται…

Τετάρτη, 30 Μαΐου, 2018 στις 11:20μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Ο Βασίλης Μεγρέμης συνεχίζει την περιοδεία του, στην Αμερική, συναντά συμπατριώτες μας και μέσα από τους στίχους του, μας μιλάει για τα νέα της τελευταίας εβδομάδας.

www.facebook.com/vasilhs.megremhs/videos/1720515818033192/

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ”

Τετάρτη, 23 Μαΐου, 2018 στις 9:10πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η διακήρυξη διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο: “Βελτίωση και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού της ε.ο. Τρίπολης – Πύργου”, αφού ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών η 30-5-2018.

Δημοσιεύουμε την περίληψη διακήρυξης:

Προσλήψεις στα Δασαρχεία Ν. Αρκαδίας

Κυριακή, 20 Μαΐου, 2018 στις 4:37μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Ξεκινάει αύριο Δευτέρα 21/05/2018 και μέχρι την 31/05/2018, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, για θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.  Για την Αρκαδία, προβλέπονται 109 θέσεις στα Δασαρχεία Τρίπολης, Βυτίνας και Κυνουρίας.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 18 ετών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ:

Δασαρχείο Τρίπολης

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)

1

Δασαρχείο Τρίπολης

ΤΕ

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ

1

Δασαρχείο Τρίπολης

ΔΕ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2

Δασαρχείο Τρίπολης

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3

Δασαρχείο Τρίπολης

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ

30

Δασαρχείο Βυτίνας

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)

1

Δασαρχείο Βυτίνας

ΤΕ

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ

1

Δασαρχείο Βυτίνας

ΔΕ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2

Δασαρχείο Βυτίνας

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

Δασαρχείο Βυτίνας

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ

30

Δασαρχείο Κυνουρίας

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)

1

Δασαρχείο Κυνουρίας

ΤΕ

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ

1

Δασαρχείο Κυνουρίας

ΔΕ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2

Δασαρχείο Κυνουρίας

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

Δασαρχείο Κυνουρίας

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ

30

 

Διορισμός νέου Δ.Σ. της “ΑΣΠΡΟΦΟΣ”: Πρόεδρος ο Βασίλης Ν. Κουνέλης (από Βλαχέρνα).

Κυριακή, 20 Μαΐου, 2018 στις 9:20πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ASPROFOS ENGINEERING S.A., που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως ακολούθως:

Νέος Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Βασίλης Κουνέλης, ήδη μέλος του Δ.Σ. των ΕΛΠΕ. Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με μακρά εμπειρία μαχόμενης δικηγορίας στους περισσότερους κλάδους δικαίου.

Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει ο κ. Πέτρος Παπασωτηρίου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του στις 23 Οκτωβρίου 2015. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου της Πάτρας αποτελεί στέλεχος της εταιρείας από το 1996, με διαδοχική ανάληψη θέσεων στην ιεραρχία της εταιρείας και εμπειρία 22 ετών σε θέματα εκτέλεσης και διοίκησης μελετών στο χώρο του Oil & Gas.

Ο κ. Χριστόφορος Αντώτσιος παραμένει επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χημικός Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε την καριέρα του στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, το 1989. Στη συνέχεια ανέλαβε σημαντικές θέσεις, όπως Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Διασφάλισης Ποιότητας και Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΒΕΘ. Από το 2017 είναι Διευθυντής Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης.

Ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τοποθετήθηκαν:

 • Ο Δρ. Σπυρίδων Λάττας, ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Χημικός Μηχανικός του Ινστιτούτου Πετρελαίων και Αερίων του Πλοϊέστι, αποτελεί στέλεχος της εταιρείας από το 1988. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ΕΜΠ στην μοντελοποίηση, προσομοίωση και αριστοποίηση διεργασιών. Διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών σε μελέτες διεργασιών και μελέτες ασφαλείας.
 • Ο κ. Ιωάννης Καλαθάς. Μηχανολόγος, μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που διαθέτει 20ετή εμπειρία σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας και οργανωτικού σχεδιασμού. Στον Όμιλο ΕΛΠΕ απασχολείται από τον Μάρτιο του 2012, ενώ από τον Νοέμβριο του 2015 κατέχει τη θέση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου.
 • Ο κ. Στέφανος Παπαδημητρίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε Οικονομικές Υπηρεσίες μεγάλων Ομίλων και από το 2012 έχει αναλάβει τη θέση Διευθυντή Λογιστικής του Ομίλου ΕΛΠΕ.
 • Παραμένει, τέλος, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Σόλων Φιλόπουλος, Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 11 Μαΐου 2021, με εξαίρεση το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σόλωνα Φιλόπουλο, του οποίου η θητεία λήγει στις 12 Ιουνίου 2019.

*** Η ASPROFOS Engineering Α.Ε., από την ίδρυσή της το 1983, είναι η μεγαλύτερη αμιγώς τεχνική και συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε έργα Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου, Πετροχημικών και Υποδομών.

Η ASPROFOS  ανήκει στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ), το δυναμικό Όμιλο που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ASPROFOS  σταθερά υποστηρίζει τα ΕΛΠΕ στην υλοποίηση των επενδυτικών της προγραμμάτων – αναβαθμίσεις, εκσυγχρονισμούς, νέες μονάδες, συντήρηση (διακοπή λειτουργίας) κλπ – παρέχοντας ένα μεγάλο εύρος τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης έργου.

Πηγή: www.asprofos.gr/el

Συνεχίζεται η περιοδεία του “1BIL” στην Αμερική!!

Παρασκευή, 18 Μαΐου, 2018 στις 10:38μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | vasilaras

Ο Βασίλης Μεγρέμης συνεχίζει την περιοδεία του, στην Αμερική, γνωρίζοντας συμπατριώτες μας (πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς Βλαχερναίων)!

Η υποδοχή είναι εντυπωσιακή, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως οι Βλαχερναίοι του Καναδά και της Αυστραλίας, ζητούν από τον Βασίλη να τους επισκεφθεί και αυτούς!!

Στο παρακάτω βίντεο τον απολαμβάνουμε για την δράση του, στην Αμερική, την τελευταία εβδομάδα!!