Back to top

Αρχείο για Σύλλογος Απανταχού Βλαχερναίων

Πρόσκληση από τον δήμο Τρίπολης των Προέδρων Τ.Κ. δημοτικής ενότητας Λεβιδίου και των εκπροσώπων των Συλλόγων της Δ.Ε. Λεβιδίου, για την προετοιμασία της επετείου των 200 ετών από την εθνεγερσία του 1821.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου, 2020 στις 3:00μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις, , | Ν.Δ.Κ.

Ο δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επερχόμενη επέτειο των διακοσάχρονων από την εθνεγερσία του 1821, εκπονεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Τρίπολη 2021», το οποίο περιλαμβάνει τρεις άξονες:

α) επετειακές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα το έτος 2021 ανά Δημοτική Ενότητα.

β) «αναβάθμιση» της επωνυμίας της Τρίπολης και των Δημοτικών Ενοτήτων της (Rebranding).

γ) επανατοποθέτηση (Repositioning) της Τρίπολης και των Δημοτικών Ενοτήτων της στο εθνικό και διεθνές γίγνεσθαι.

Προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και να υποβληθούν προτάσεις που αφορούν τους παραπάνω τρεις άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου με σκοπό το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, συγκαλείται σύσκεψη με όλους τους Προέδρους κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου, στο πρώην Δημαρχείο Λεβιδίου την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, ώρα 20.30μμ προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις που αφορούν τους παραπάνω τρεις άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Στην υπόψη σύσκεψη παρακαλούμε όπως, με μέριμνά σας, προσκληθούν και οι συλλογικότητες της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου (σύλλογοι χωριών κ.ο.κ.), καθόσον ο δήμος Τρίπολης δεν διαθέτει τα πλήρη στοιχεία για επικοινωνία μαζί τους.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

 Κωνσταντίνος Τζιούμης

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου, 2019 στις 8:51μμ | Κατηγορία: Ευχές, | TSARHL

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: αφορά και Ν.Π.Ι.Δ. Συλλόγους, Σωματεία, Ιδρύματα, κλπ.

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, 2019 στις 12:42μμ | Κατηγορία: Οικονομία, | argy

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4557/2018

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος), σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες  θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η νέα εφαρμογή  βρίσκεται στη διεύθυνση: www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : Αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ B’ 2443/20-06-2019)

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης, ο χρόνος και η σειρά (πρώτης) καταχώρισης ορίζεται ειδικότερα κι εξαρτάται από το είδος -κατηγορία του νομικού προσώπου ή οντότητας.

Υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων:

Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, μεταξύ των υπόχρεων καταχώρισης είναι και οι:

Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

α) σύλλογοι – σωματεία,
β) ιδρύματα,
γ) αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
δ) μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 2731/1999, καθώς επίσης και ερανικές επιτροπές, σύλλογοι γονέων κηδεμόνων, επιτροπές, κλπ.

Χρόνος και σειρά καταχώρισης:

Οι οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από 30/09/2019 έως 01/11/2019. Η καταχώρηση γίνεται ηλεκτρονικά.

Τι δηλώνεται:

Δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει).  Στους συνεταιρισμούς δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας του Δ.Σ., καθώς και τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μερίδων ίσο ή άνω του 25%. Στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει) καθώς και οι εταίροι, φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω του 25%.

Στους ιερούς ναούς δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας (εφόσον υπάρχει) του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Οι άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Μη συμμόρφωση, επιπτώσεις (αρθ.20 παρ. 8 Ν.4557/2018)

Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω περιγραφόμενη υποχρέωση συνεπάγεται:
– τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων.
– την με απόφαση της Αρχής επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται, σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 2019 στις 2:56πμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις, , | CLOLONIS

Με πρωταγωνιστή τον εθελοντισμό, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Βλαχέρνας απόλαυσαν μία όμορφη βραδιά γεμάτη μουσική και τραγούδια, στο χώρο του πρώην δημοτικού σχολείου. Η προσπάθεια όλων (ιδιωτών, της κοινότητας και των συλλόγων) για να έχουμε μία πολιτιστική βραδιά στο χωριό μας, απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά, ότι όταν θέλουμε κάτι μπορούμε να το κάνουμε προσπερνώντας τις όποιες δυσκολίες.

Ένα μεγάλο μπράβο πρέπει να πούμε και φέτος στην Φωτεινή Αθ. Τσαρουχά η οποία επιμελήθηκε για την οργάνωση και την παρουσίαση των παραδοσιακών χορών, κάνοντας μία αναδρομή από την αρχαία Ελλάδα μέχρι το σήμερα. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Τρίπολης  κ. Κώστας Τζιούμης.

 

 

 

SUPER TV: δίωρο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τη χορωδία του Συλλόγου των Απανταχού Βλαχερναίων!

Παρασκευή, 9 Αυγούστου, 2019 στις 9:50πμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις, | Ν.Δ.Κ.

Το Κανάλι SUPER TV Korinthos, ζήτησε να προβάλλει σε ειδική 2ωρη αποκλειστική εκπομπή τη Χορωδία του Συλλόγου των Απανταχού Βλαχερναίων. Ευχαριστούμε θερμά τους υπεύθυνους του Καναλιού.

Την Κυριακή το βράδυ ώρα 10μμ (11 Αυγούστου 2019), απολαύστε τη χορωδία σε 30 δημοτικά τραγούδια με τη συνοδεία παραδοσιακής κομπανίας. Την εκπομπή μπορούμε να δούμε από Άγαλι, Κανδήλα, Λεβίδι, Τρίπολη και Ιντερνετικά!

Αθανάσιος Γ. Κουτσούγερας 


Προετοιμασία για τον 3ο κύκλο καταγραφής παραδοσιακών δημοτικών τραγουδιών κάνει η Χορωδία του Συλλόγου των Απανταχού Βλαχερναίων

Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 2019 στις 7:26μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις, | TSARHL

Ύστερα από την μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν οι δύο προηγούμενοι κύκλοι καταγραφής δημοτικών τραγουδιών του τόπου μας και τα αντίστοιχα CDs/DVDs, καθώς και η προβολή τους σε τηλεοπτικούς σταθμούς, η χορωδία του Συλλόγου των Απανταχού Βλαχερναίων, με τη συνεργασία και τη συμμετοχή και του Αγροτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λίμνης «Το Άγαλι» καθώς και του Συλλόγου των Απανταχού Χωτουσιωτών «Ο Άγιος Χαράλαμπος» άρχισες εντατικές προετοιμασίες για τον 3o κύκλο καταγραφής τραγουδιών καθώς και για τη δημιουργία αντίστοιχου CD.

Η Χορωδία, πρωταρχικά, θα αποτελείται από τρεις ομάδες και οι πρόβες θα γίνονται χωριστά εκεί που δραστηριοποιούνται τα μέλη της κάθε ομάδας, σε Βλαχέρνα, Τρίπολη και Αθήνα. Στην τελική ευθεία και οι τρεις ομάδες θα ενοποιηθούν για να παρουσιαστεί, ως σύνολο πλέον, το πρόγραμμα. Φιλοδοξείται η εν λόγω τελική καταγραφή να γίνει με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων και ενδεχομένως, αυτή τη φορά, ως συναυλία σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο και την προβολή του όπως πάντα σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς.

Ο Σύλλογος, όπως και τις προηγούμενες δύο (2) φορές, ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να καλέσει όλους όσους αγαπούν την παραδοσιακή μουσική,να γίνουν μέλη της χορωδίας και να συμμετάσχουν στην ωραία αυτή προσπάθεια που αποσκοπεί στη διάσωση και διάδοση της ανεκτίμητης παραδοσιακής μας κληρονομιάς.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:

6936 986 701, Θανάσης Κουτσούγερας

6983 521 983, Ηλίας Τσαρουχάς

6977 034 333, Πάνος Λολώνης και

6945 145 236, Κατερίνα Κουρή (Άγαλι)

6976 770 979, Χαρ.Παπακώστας (Χωτούσα)

ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΕΠΑΙΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2019 στις 11:49μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις, | Ν.Δ.Κ.

Σε ένα Ανοιξιάτικο μεσημέρι Κυριακής, ο Σύλλογος των Απανταχού Βλαχερναίων διοργάνωσε μια πετυχημένη εκδήλωση, κόβοντας την πίτα του και βραβεύοντας τους Βλαχερναίους νεοεισαχθέντες φοιτητές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Οι συμπατριώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των ανθρώπων του Συλλόγου και η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και Βλαχερναϊκή! Οι παρευβρισκόμενοι αντάλλαξαν ευχές, καμάρωσαν και χειροκρότησαν τους νέους φοιτητές που έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση και έδωσαν την θετική τους ενέργεια στο 5μελές Δ.Σ. του Συλλόγου, για να συνεχίσει να κρατάει τον Σύλλογο ζωντανό και φωτεινό! 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ηλίας Σ. Τσαρουχάς καλωσόρισε τους συμπατριώτες, ευχήθηκε σε όλους Χρόνια Πολλά και έδωσε συγχαρητήρια στους νέους φοιτητές. Το παρόν στην εκδήλωση για μια ακόμη χρονιά, έδωσε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δημήτρης Κολλίντζας.   

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 – ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΑΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2019 στις 8:30πμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις, | TSARHL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος των Απανταχού Βλαχερναίων σας προσκαλεί στη συνεστίαση που διοργανώνει την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην ταβέρνα «Γάϊδαρος» (Σουλίου 52, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210.6004724).

Στην εκδήλωση, πέραν της συνεστίασης, θα τιμηθούν, όπως κάθε χρονιά, οι νέοι της Βλαχέρνας που πέτυχαν στα Πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά Ιδρύματα της Χώρας κατά το 2018. Όλοι οι Βλαχερναίοι και οι φίλοι της Βλαχέρνας είναι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση.  Η τιμή του γεύματος για τους προσκεκλημένους του Συλλόγου είναι 15,00 ευρώ το άτομο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες και κράτηση θέσεων:

Ηλίας Σωτ. Τσαρουχάς, Πρόεδρος: 6983-521-983

Κων/νος Τσέκος, Γεν. Γραμματέας: 6983-463-933

Παν. Χαρ. Λολώνης, Ταμίας: 6977-034-333

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 – ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΑΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, 2019 στις 9:29πμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις, | TSARHL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος των Απανταχού Βλαχερναίων σας προσκαλεί στη συνεστίαση που διοργανώνει την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην ταβέρνα «Γάϊδαρος» (Σουλίου 52, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210.6004724).

(300 μέτρα Βορειοδυτικά της Πλατείας Αγίας Παρασκευής και 500 μέτρα Ανατολικά του σταθμού μετρό «Αγία Παρασκευή)

Στην εκδήλωση, πέραν της συνεστίασης, θα τιμηθούν, όπως κάθε χρονιά, οι νέοι της Βλαχέρνας που πέτυχαν στα Πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά Ιδρύματα της Χώρας κατά το 2018. Όλοι οι Βλαχερναίοι και οι φίλοι της Βλαχέρνας είναι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση.  Η τιμή του γεύματος για τους προσκεκλημένους του Συλλόγου είναι 15,00 ευρώ το άτομο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες και κράτηση θέσεων:

Ηλίας Σωτ. Τσαρουχάς, Πρόεδρος: 6983-521-983

Κων/νος Τσέκος, Γεν. Γραμματέας: 6983-463-933

Παν. Χαρ. Λολώνης, Ταμίας: 6977-034-333

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου